Цитологія і генетика, 2017, № 4

Новожилов Д.О., Карпов П.А., Блюм Я.Б.
Біоінформаційний пошук Са2+­ та кальмодулін­залежних протеїнкіназ, потенційно пов’язаних з регуляцією рослинного цитоскелета
Самовол О.П., Корнієнко С.І., Кравченко В.А., Кондратенко С.І.
Зміна менделівського співвідношення і рекомбінаційних параметрів мейозу у гібридів F1 томата під впливом дії γ-опромінювання
Топтіков В.А., Тоцький В.М., Алєксєєва Т.Г., Ковтун О.О.
Популяційно­генетична структура угруповань рапани в північно­західній частині Чорного моря
Мицик Н.Й., Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г.
Мажорна мутація p.His281Tyr в гені GLB1 у пацієнтів з GM1­гангліозидозом з України
Пилип Л.Я., Микитенко Д.А., Судома И.А., Зукин В.Д.
Новая мутация гена андрогенового рецептора у пациентки с полной формой синдрома нечувствительности к андрогенам
Трухачев В.И., Олейник С.А., Злыднев Н.З., Морозов В.Ю., Селионова М.И., Чижова Л.Н., Скокова А.В.
Особенности хромосомного набора коров северокавказской популяции голштинской породы при нарушении функции воспроизводства
Петрушко М.П., Павлович О.В., Піняєв В.І., Волкова Н.О., Подуфалий В.В.
Апоптоз і процеси фрагментації ДНК у нативних і кріоконсервованих сперміях людини при нормо­ та патоспермії
Войчук С.И., Зеленая Л.Б., Громозова Е.Н., Подгорский В.С., Думанский В.Ю., Безверхая А.П.
Возможная роль полифосфатаз в чувствительности дрожжей к электромагнитным полям DCS-1800
Дзіцюк В.В., Круглик С.Г., Спиридонов В.Г.
Особливості генетичної мінливості собак породи французький бульдог за мікросателітними локусами
Majid M.U., Awan M.F., Fatima K., Tahir M.S., Ali Q., Rashid B., Rao A.Q., Nasir I.A., Husnain T.
Genetic resources of chili pepper (Capsicum annuum L.) against Phytophthora capsici and their induction through various biotic and abiotic factors
Lombardo L.A., Nisi M.M., Salines N., Ghione C.E., Helguera M.
Identification of novel high molecular weight glutenin subunit mutants in bread wheat (Triticum aestivum L.)
Phimphan S., Supiwong W., Tanomtong A., Pinthong K., Saowakoon S., Kaewsri S.
Karyotypic study of five lutjanid species using conventional and Ag­NORs banding techniques
Э.А. Деминой «Радиогенный рак: эпидемио­логия и первичная профилактика»