До уваги авторів

Редакція міжнародного наукового журналу «ЦИТОЛОГІЯ І ГЕНЕТИКА» пропонує оновлені правила подання статті до редакції:

З 16 липня 2020 рукописи подаються українською або англійською мовою

Стаття в форматі docx або doc (MS Word або інший) надсилається до редакції на електронних носіях (електронна пошта cytgen@cytgen.com), розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Стаття супроводжується офіційним направленням установи і договором про передачу авторських прав (заповнюється на кожного співавтора окремо з обов'язковим оригінальним підписом; подаються всі необхідні від автора відомості), який надсилається електронною поштою або особисто представляється автором до редакції. Без договорів рукопис не розглядається. Зразок можна знайти на сайті www.cytgen.com. [Завантажити]. При відхиленні статті договір автоматично втрачає силу.

Стаття проходить обов'язкове подвійне конфіденційне рецензування. При спілкуванні з рецензентом в супровідному листі необхідно детально відповідати на зауваження рецензента, а в електронному варіанті статті кольором відзначати виправлені місця.

Обсяг експериментальних статей, включаючи всі матеріали, повинен становити не менше 12-15 сторінок, оглядових статей - не більше 25-30. Формули, спеціальні наукові символи, надрядкові і підрядкові індекси, латинські назви біологічних об'єктів виділити курсивом.

Стаття українською мовою повинна включати індекс УДК, анотацію (1800 знаків), текст, таблиці, малюнки, ключові слова, відомості про авторів/співавторів (прізвище, ім'я, по батькові, e-mail), назву і поштову адресу установи, де виконана робота, контактний e-mail для зв'язку з перекладачами і співробітниками редакції («зірочка»).

Англійська складова рукопису - ключові слова, список літератури і резюме (1800 знаків), відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові,  e-mail), назва і поштова адреса установи, де виконана робота.

Ілюстративний матеріал. Рисунки вставляються по тексту для зручності рецензування. Крім того, обов’язково надаються рисунки поліграфічної якості в електронному вигляді, растрова графіка (фотографії) в форматі tif або jpg, векторна графіка (діаграми, графіки) в форматі cdr – CorelDRAW версії 14 (X4) або більш давньої, також можна подати в файлі  Excel. Статті, що мають рисунки з низькою роздільною здатністю, або якість не придатну для поліграфії, можуть бути відхилені на будь-якому етапі публікації. Всі рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності, відповідній до згадки в тексті, і номерами прив'язані до підписів. Кількість ілюстрацій: огляд - до 10; експериментальна стаття - до 6. Кількість таблиць для оглядів не повинна становити більше 6, для експериментальних статей не більше 3. Редакція може запропонувати перенести окремі таблиці чи рисунки у додаткові матеріали, що будуть опубліковані лише в електронному вигляді на сайті журналу.

Публікація матеріалу відбувається в авторській редакції.

Особливу увагу просимо звернути на список цитованої літератури.

З №1 2021 року змінюються правила цитування джерел: журнал формує списки цитованих джерел  відповідно до стилю Springer Basic https://www.springer.com/ cda/content/document/ cda_downloaddocument/ Key_Style_Points_BasicRef.pdf

Нижче подаємо зразок:

За алфавітом, без нумерації

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med 965:325–329

Slifka MK, Whitton JL (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. J Mol Med. doi:10.1007/s001090000086

В тексті за місцем згадування, без нумерації (Smith et al, 1999)

Джерела в тексті статті в середині одних дужок розставлені в  хронологічній послідовності, а не в алфавітному порядку, а для одного року - за алфавітом (Тorei, 1998; Helfman, 2001; Atiel, 2012).

Основним критерієм при формуванні списку джерел має бути їх доступність у мережі Інтернет для англомовного читача.

DOI (при наявності) - обов'язковий елемент списку використаних джерел.

Не дозволяється “власний” переклад; назви статей з періодичних видань повинні відповідати англомовним резюме, розміщених у виданнях, із зазначенням мови первинної публікації в перекладному виданні. Назви видавництв, журналів подаються у транслітерації, якщо у них нема версії назви латиною.

 

Як правило, посилання мають бути якомога більш новими в часовому просторі. Дозволяється не більше 25%, від загальної кількості цитованої літератури, посилань на власні публікації. Кількість посилань на джерела без індексів DOI, але представлених в Інтернеті, має бути мінімальною.

Цитовані монографії мають бути доступними для ознайомлення англомовними читачами, посилатися на  конкретні розділи, сторінки.

Не посилатися на автореферати дисертацій, матеріали з'їздів і конференцій (якщо вони не оцифровані і не мають англійської анотації), службові матеріали (ДСТУ).

Посилання на інтернет-ресурси мають наводитись безпосередньо у тексті статті.

 

Дуже просимо Вас уникати фрагментів тексту, що можуть бути розцінені як самоплагіат чи плагіат – ці питання відслідковуються дуже ретельно.

 

 

Обов'язковий елемент рукопису (розміщується перед переліком джерел) - відомості про фінансування роботи, наявність конфлікту інтересів і дотримання етичних стандартів при роботі з людиною та тваринами.

 

Примітка. Посилання на статті, опубліковані в журналі «Цитологія і генетика», подавати за англомовною версією www.springerlink.com.

«Цитологія і генетика», Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, вул. Академіка Заболотного, 148, Київ, 03143. Тел. 526 71 09. Е.mail: cytgen@cytgen.com

Всі автори (співавтори) повинні разом з новою статтею (статтями) надавати редакції копію (не оригінал) квитанції про передплату на наш журнал.

Статті, оформлені не за правилами і без договорів про передачу авторських прав, не реєструються і не розглядаються.

РЕДКОЛЕГІЯ