ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці

Єфіменко Т.С., Антонюк М.З., Мартиненко В.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Интрогрессия генетического материала от дикорастущих сородичей в геном мягкой пшеницы остается актуальной, так как является естественным неиссякаемым источником обогащения генофонда пшеницы генами, которые улучшают ее адаптивный потенциал. Гексаплоидные линии F5 пшеничного типа созданы методом гибридизации между мягкой пшеницей Аврора (AABBDD) и геномно-замещенным амфидиплоидом Авротика (AABBTT), который включает в состав своего гексаплоидного генома диплоидний геном ТТ сородича пшеницы Aegilops mutica вместо субгенома DD мягкой пшеницы Гибриды F1–F3 выявили ограниченную самофертильность, существенно возросшую для некоторых производных в F4–F5. Во всех генерациях создание линий сопровождалось цитологическим контролем количества хромосом, которое колебалось в целом по генерациям от 33 до 46 и стабилизировалось для большинства потомков на 42 хромосомах в F4 при условии отбора в каждой генерации растений с числом хромосом 40–44. Интрогрессивные линии F4 берут начало от девяти самофертильных растений F2, отличаются от Авроры некоторыми признаками морфологии растений и демонстрируют наличие в геноме чужеродной ДНК по результатам дот-блот гибридизации с геномной ДНК Aegilops mutica в качестве зонда.

Інтрогресія генетичного матеріалу від дикорослих родичів до геному м’якої пшениці залишається актуальною, оскільки є природним та невичерпним джерелом збагачення генофонду пшениці за генами, що покращують її адаптивний потенціал. Гексаплоїдні лінії F4–F5 пшеничного типу створено методом гібридизації між м’якою пшеницею Аврора (AABBDD) та геномно-заміщеним амфідиплоїдом Авротіка (AABBTT), який включає до складу свого гексаплоїдного геному диплоїдний геном ТТ від родича пшениці Aegilops mutica замість субгеному DD м’якої пшениці. Гібриди F1–F3 мали обмежену самофертильність, яка істотно зросла для деяких похідних у F4–F5. У всіх генераціях створення ліній супроводжувалось цитологічним контролем кількості хромосом, яка коливалась в цілому за генераціями від 33 до 46 та стабілізувалась для більшості нащадків на 42 хромосомах у F4 за умов добору в кожній генерації рослин з кількістю хромосом 40–44. Лінії F5 беруть початок від дев’яти самофертильних рослин F2, відрізняються від Аврори за деякими ознаками морфології рослин та демонструють наявність у геномі чужинної ДНК за даними дот-блот гібридизації з геномною ДНК Aegilops mutica як зондом.

Ключові слова: інтрогресивні лінії, м’яка пшениця, Aegilops mutica, множинні інтрогресії, ознаки морфології пшениці, каріотип, дот-блот гібридизація

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, C. 28-40

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ

E-mail: tern ukma.kiev.ua

Єфіменко Т.С., Антонюк М.З., Мартиненко В.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К. Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 1, C. 28-40.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
T. S. Iefimenko, M. Z. Antonyuk, V. S. Martynenko, A. G. Navalihina, T. K. Ternovska Introgression of Aegilops mutica genes into common wheat genome, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 1, pp. 21–30
DOI: 10.3103/S0095452718010048


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 10.12.22