Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, 13-27
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 5, 331–342, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718050031

Верифікація родоводів сортів та форм винограду за допомогою мікросателітного аналізу

Карастан О.М, Мулюкіна Н.А., Папіна О.С.

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Вул. 40-річчя Перемоги, 55/8, смт. Таїрове, Овідіопільський р­н, Одеська обл., 65496, Україна

РЕЗЮМЕ. Микросателлитные маркеры ДНК использовали для определения и сравнительного анализа генотипов 80 образцов винограда и их возможных родительских форм. Обе родительские формы были подтверждены в происхождении 51 образца. Дальнейшая статистическая оценка показала большую вероятность происхождения именно от подтверж-денной на предыдущем этапе пары родителей (ХхY), чем от любых случайных сортов, которые не принимали участие в исследовании. Показатель ХхY варьировал в пределах от 103 до 1012. У четырех образцов один из возможных родителей не был подтвержден из-за несовпадения аллельных профилей микросателлитных локусов. В исследовании родословной 22 образцов выборки из-за физического отсутствия растений вероятных родительских форм и недостатка информации о составе их микросателлитных профилей были использованы генотипы прародительских форм.

Мікросателітні маркери ДНК використано для визначення і порівняльного аналізу генотипів 80 зразків винограду та їх ймовірних батьківських форм. Обидві ймовірні батьківські форми були підтверджені в походженні 51 зразку. Подальша оцінка статистичної ймовірності показала більшу вірогідність походження саме від підтвердженої на попередньому етапі пари батьків (ХхY), ніж від будь-яких випадкових сортів, що не брали учать в дослідженні. Показник ХхY варіював у межах від 103 до 1012. У чотирьох зразків один з ймовірних батьків не був підтверджений через неспівпадіння алельних профілів за досліджуваним рядом мікросателітних локусів. В дослідженні родоводу 22 зразків вибірки через фізичну відсутність рослин ймовірних батьківських форм та брак інформації щодо складу їхніх мікросателітних профілів були використані генотипи прабатьківських форм.

Ключові слова: микросателлитные локусы, происхождение, родословная, анализ происхождения, виноград, V. vinifera L.
мікросателітні локуси, походження, родовід, аналіз батьківства, виноград, V. vinifera L.

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 5, 13-27

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 5, 331–342,
doi: 10.3103/S0095452718050031

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література