ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу

Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. С использованием метода Comet assay исследованы особенности действия астаксантина (20 мкг/мл) в культуре лимфоцитов крови человека, облученной гамма-квантами (1,0 Гр) на стадиях G0, S и G2 митотического цикла. Установлено снижение показателя повреждения ДНК Tail Moment при действии астаксантина на лимфоциты, облученные на всех стадиях клеточного деления, тогда как в результате предыдущих цитогенетических исследований выявлен радиопротекторный эффект на стадии G0 митотического цикла и отсутствие модифицирующего действия астаксантина после облучения клеток на стадии G2. На стадии G0 установлена также активация астаксантином процессов апоптоза в облученных клетках с высоким уровнем повреждений генома. Полученные данные свидетельствуют о том, что астаксантин имеет мощный радиопротекторный потенциал, который обусловлен главным образом его апоптогенными свойствами.

З використанням методу Comet assay досліджено особливості дії астаксантину (20 мкг/мл) в культурі лімфоцитів крові людини, опроміненої гамма-кванта-ми (1,0 Гр) на стадіях G0, S та G2 мітотичного циклу. Встановлено зниження показника пошкодження ДНК Tail Moment за дії астаксантину на лімфоцити, що опромінені на всіх стадіях клітинного поділу, тоді як в результаті попередніх цитогенетичних досліджень виявлено радіопротекторний ефект на стадії G0 мітотичного циклу та відсутність модифікуючої дії астаксантину після опромінення клітин на стадії G2. На стадіїї G0 встановлено також активацію астаксантином процесів апоптозу в опромінених клі-тинах з високим рівнем пошкоджень геному. Отримані дані свідчать, що астаксантин має потужний радіопротекторний потенціал, який обумовлений головним чином його апоптогенними властивостями.

Ключові слова: культура лимфоцитов периферической крови человека, гамма-облучения, астаксантин, Comet assay, повреждение ДНК, апоптоз
культура лімфоцитів периферичної крові людини, гамма-опромінення, астаксантин, Comet assay, пошкодження ДНК, апоптоз

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, C. 52-58

  • Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Київ
  • Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: kurinnyi.d gmail.com

Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А. Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 1, C. 52-58.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. A. Kurinnyi, S. R. Rushkovsky, O. M. Demchenko, M. A. Pilinska Peculiarities of modification by astaxanthin of radiation-induced damages in the genome of human blood lymphocytes exposed in vitro on different stages of the mitotic cycle, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 1, pp. 40–45
DOI: 10.3103/S0095452718010073


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.22