Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, 3-15
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 1, 1–10, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718010115

Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції

Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

РЕЗЮМЕ. Проанализирована эффективность применения метода полиморфизма длин интронов β-тубулина (ТВР) для генотипирования льна на примере выборки сортов льна-долгунца украинской селекции. С этой целью данные, полученные с помощью ТВР-метода, сравнивали с данными, полученными с использованием двух наиболее эффективных видо-специфических SSR-маркеров. С помощью обоих методов исследованы не только межсортовой, но и внутрисортовой полиморфизм льна. Для каждого сорта были рассчитаны значения РІС (Polymorphism Information Content), установлен диапазон размеров аллелей и количество выявленных аллельных фенотипов с помощью ТВР- и SSR-маркеров. Продемонстрировано, что дендрограммы, построенные на основе коэффициента сходства Нея и Ли между сортами, с использованием SSR- и ТВР-маркеров несколько отличаются друг от друга. Обнаружено, что большинство сортов льна украинской селекции генетически неоднородны. Показана достаточно высокая эффективность использования ТВР-метода для дифференциации генотипов льна по сравнению с SSR-маркерами.

Проаналізовано ефективність застосування методу поліморфізму довжин інтронів β-тубуліну (ТВР) для генотипування льону на прикладі вибірки сортів льону-довгунця української селекції. З цією метою дані, отримані за допомогою ТВР-методу, порівнювали з даними, отриманими з використанням двох найбільш ефективних видоспецифічних SSR-маркерів. За допомогою обох методів було досліджено не лише міжсортовий, але й внутрішньосортовий поліморфізм льону. Для кожного сорту розраховано значення РІС (Polymorphism Information Content), встановлено діапазон розмірів алелів і кількість виявлених алельних фенотипів за допомогою ТВР- і SSR-маркерів. Продемонстровано, що дендрограми, побудовані на основі коефіцієнта подібності Нея та Лі між сортами, з використанням SSR- і ТВР-маркерів дещо відрізняються одна від одної. Виявлено, що більшість сортів льону української селекції є генетично неоднорідними. Показана досить висока ефективність використання ТВР-методу для диференціації генотипів льону в порівнянні з SSR-маркерами.

Ключові слова: молекулярно-генетичні маркери, ТВР (tubulin base polymorphism), SSR (simple sequence repeats), льон (Linum L.), ДНК фінгерпринтинг

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 1, 3-15

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 1, 1–10,
doi: 10.3103/S0095452718010115

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література