Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, 82-83
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 1, 75–79, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718010024

Genetic and morphological diversity in Tragopogon graminifolius dc. (asteraceae) in Iran

Azizi H., SHeidai M., Mozaffarian V., Noormohammadi Z.

  • Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
  • Research Institute of Forests and Rangelands, P. O. Box; 13185-116,Tehran
  • Department of Biology, School of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran

ГЕНЕТИЧНЕ ТА МОРФОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ TRAGOPOGON GRAMINIFOLIUS DC. (ASTERACEAE) В ІРАНІ

РЕЗЮМЕ. Tragopogon graminifolius DC. – це сорт лікарських рослин роду Tragopogon L. (Asteraceae), який росте у різних регіонах Ірану і надзвичайно широко використовується місцевим населенням. Генетичне різноманіття та склад популяції цього важливого сорту рослин дотепер не було зафіксовано, тому ми вивчали генетичне різноманіття, склад популяції та морфологічну мінливість 14 географічних популяцій Tragopogon graminifolius в Ірані. Аналіз молекулярної дисперсії та аналіз генетичного різноманіття продемонстрували значні молекулярні відмінності між дослідженими популяціями. Тест Мантеля показав суттєву кореляцію між генетичною та географічною відстанню в досліджуваних популяціях та визначив, що сусідні популяції мали вищий рівень потоку генів. Діаграма складу показала три основні пули генів для Tragopogon graminifolius в Ірані, а пере-вірка співвідношення складу виявила, що потік генів в основному проходив серед популяцій з однаковим потоком. Досліджувані популяції значно відрізнялися за своїми морфологічними та генетичними ознаками. Результати даного дослідження можуть знадобитися для майбутнього збереження цього важливого сорту рослин.

РЕЗЮМЕ. Tragopogon graminifolius DC. – это сорт лекарствен-ных растений рода Tragopogon L. (Asteraceae), который растет в различных регионах Ирана и чрезвычайно широко используется местным населением. Генетическое разнообразие и состав популяции этого важного сорта растений до сих пор не было зафиксировано, поэтому мы изучали генетическое разнообразие, состав популяции и морфологическую изменчивость 14 географических популяций Tragopogon graminifolius в Иране. Анализ молекулярной дисперсии и анализ генетического разнообразия продемонстрировали значительные молекулярные различия между исследованными популяциями. Тест Мантеля показал существенную корреляцию между генетическим и географическим расстоянием в ис-следуемых популяциях и определил, что соседние популяции имели более высокий уровень потока генов. Диаграмма состава показала три основных пула генов для Tragopogon graminifolius в Иране, а проверка соотнесения состава обнаружила, что поток генов в основном проходил среди популяций с одинаковым потоком. Исследуемые популяции значительно отличались по своим морфологическим и генетическим признакам. Результаты исследования могут понадобиться для будущего сохранения этого важного сорта растений.

Ключові слова: genetic diversity, Gene flow, isolation by distance, population structure, Tragopogon graminifolius

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 1, 82-83

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 1, 75–79,
doi: 10.3103/S0095452718010024

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література