Цитологія і генетика 2017, том 51, № 4, 52-56
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Апоптоз і процеси фрагментації ДНК у нативних і кріоконсервованих сперміях людини при нормо­ та патоспермії

Петрушко М.П., Павлович О.В., Піняєв В.І., Волкова Н.О., Подуфалий В.В.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

РЕЗЮМЕ. При лечении бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий широко используются криоконсервированные спермии человека. Проведение детального изучения состояния спермиев после криоконсервирования и последующего культивирования позволит повысить эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий. Целью исследования было изучение влияния факторов криоконсервирования на состояние ДНК и процессы апоптоза в выделенной фракции сперматозоидов человека при нормо- и патоспермии. Методами дисперсии хроматина сперматозоидов и проточной цитофлуориметрии проведены анализ фрагментации ДНК и оценка процессов апоптоза – некроза сперматозоидов человека. Установлено, что криоконсервирование не повлияло на фрагментацию ДНК при нормозооспермии, однако при олигоастенотератозооспермии значимо повысило этот показатель. Рост процессов апоптоза и некроза после культивирования спермиев при олигоастенотератозооспермии дает основание для выбора альтернативной техники оплодотворения ооцитов – интрацитоплазматической инъекции спермия.

Під час лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій широко використовуються кріоконсервовані спермії людини. Проведення детального вивчення стану сперміїв після кріоконсервування та подальшого культивування дозволить підвищити ефективність програм допоміжних репродуктивних технологій. Метою дослідження було вивчення впливу факторів кріоконсервування на стан ДНК і процеси апоптозу у виділеній фракції сперматозоїдів при нормо- та патоспермії. Методами дисперсії хроматину сперматозоїдів і проточної цитофлуориметрії проведено аналіз фрагментації ДНК та оцінку процесів апоптозу – некрозу сперматозоїдів людини. У нашому дослідженні кріоконсервування сперміїв не вплинуло на фрагментацію ДНК при нормозооспермії, однак при олігоастенотератозооспермії значущо підвищило даний індекс. Зростання процесів апоптозу та некрозу після культивування сперміїв при олігоастенотератозооспермії дає підставу для вибору альтернативної техніки запліднення ооцитів – інтрацитоплазматичної ін’єкції спермія.

Ключові слова: spermatozoa, DNA fragmentation, normozoospermia, oligoastenoteratozoospermia, cryopreservation
спермії, фрагментація ДНК, нормозооспермія, олігоастенотератозооспермія, кріоконсервування

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 4, 52-56

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література