Цитологія і генетика 2017, том 51, № 4, 13-20
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Зміна менделівського співвідношення і рекомбінаційних параметрів мейозу у гібридів F1 томата під впливом дії γ-опромінювання

Самовол О.П., Корнієнко С.І., Кравченко В.А., Кондратенко С.І.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН, п/в Селекційне Харківської області

РЕЗЮМЕ. Изучали влияние γ-обработки семян внутри- и межвидовых гибридов F1 томата на проявление эффекта смещения менделевского моногибридного расщепления, на изменчивость процента кроссинговера и уровня рекомбинации по несцепленным маркер-ным генам хромосом 2 и 6. Большее количество достоверных смещений расщепления по маркерным локусам изученных хромосом оказалось в варианте обработки семян γ-облучением дозой 130 Гр. Выявлена прямая связь между менделевским расщеплением по гену m-2 и значением rfm-2 c в варианте 60 Гр и по генам aw и m-2 и значениями rfaw c, aw m-2 в вариантах 60 и 130 Гр в комбинации Мо500 × var. cerasiforme. Последнее соответствует эффекту «квазиотталкивания».

Вивчали вплив γ-опромінювання внутрішньовидових й міжвидових гібридів F1 томата на прояв ефекту зсуву співвідношення менделівського моногібридного розщеплення, на зміну відсотка кросинговеру та рівня рекомбінації за незчепленими маркерними генами хромосом 2 і 6. Більшу кількість достовірних зсувів розщеплення за маркерними локусами вивчених хромосом виявлено у варіанті обробки насіння γ-опромінюванням дозою 130 Гр. Встановлено суттєву пряму взаємодію між зсувами співвідношень менделівського розщеплення за геном m-2 і значеннями rfm-2 c у варіанті 60 Гр та за генами aw і m-2 і значеннями rfaw c, aw m-2 у варіантах 60 і 130 Гр в комбінації Мо500 × var. cerasiforme. Останнє відповідає ефекту «квазівідштовхування».

Ключові слова: міжвидові гібриди, рекомбінаційні параметри мейозу (кросинговер, рівень рекомбінації) γ-опромінювання, індукований рекомбіногенез

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 4, 13-20

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література