ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLP

Вдовиченко Ж.В., Ситник К.С., Ступак І.Ю., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д., Парій М.Ф.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Проаналізовано молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю методом AFLP. Розроблено систему ідентифікації та диференціації сортів ячменю на основі AFLP-маркерів. Результати апробації на 19 сортах свідчать про високу диференційну здатність розробленої системи. Ідентифікація сортів може проводитись із використанням одного з двох запропонованих дискримінаційних наборів AFLP-маркерів. На основі розрахованих генетичних дистанцій побудовано дендрограму філогенетичних зв’язків між сортами, яка виявила відокремлене походження сортів пивоварного та кормового напрямків.

РЕЗЮМЕ. Проанализирован молекулярно-генетический полиморфизм сортов ячменя методом AFLP. Разработана система идентификации и дифференциации сортов ячменя на основе AFLP-маркеров. Результаты апробации на 19 сортах свидетельствуют о высокой дифференцирующей способности разработанной системы. Идентификация сортов может проводиться с использованием одного из двух предложенных диск-риминационных наборов AFLP-маркеров. На основе рассчитанных генетических дистанций построена дендрограмма филогенетических связей между сортами, выявившая обособленное происхождение сортов пивоваренного и кормового направлений.

Ключові слова: AFLP, молекулярные маркеры, ячмень, идентификация сортов, AFLP, молекулярні маркери, ячмінь, ідентифікація сортів

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 2, C. 60-70

Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ

E-mail: pariimyroslav gmail.com

Вдовиченко Ж.В., Ситник К.С., Ступак І.Ю., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Мельничук М.Д., Парій М.Ф. Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів ячменю (Hordeum vulgare L.), виявлений методом AFLP, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 2, C. 60-70.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Zh. V. Vdovychenko, K. S. Sytnyk, I. Yu. Stupak, V. G. Spyrydonov, S. D. Melnychuk, M. D. Melnychuk, M. F. Parii Molecular-genetic polymorphism of barley varieties (Hordeum vulgare L.) detected by the AFLP-method, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 2, pp. 117–126
DOI: 10.3103/S0095452714020108


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23