TSitologiya i Genetika 1990, vol. 24, no. 4, 61-65
Cytology and Genetics , vol. , no. , , doi: https://www.doi.org/

Genotypic Stipulation of SDS-Index in Spring Common Wheat

Bebyakin V. M., Krupnova O. V.

Keywords:

TSitologiya i Genetika
1990, vol. 24, no. 4, 61-65

Current Issue
Cytology and Genetics
, vol. , no. , ,
doi:

Full text and supplemented materials

References