ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Основні стратегії інженерингу рослин, стійких до вірусів

Кириченко А.М., Коваленко О.Г.

Огляд 
РЕЗЮМЕ. Основными причинами значительных убытков в сельском хозяйстве на протяжении многих лет остаются вирусные заболевания растений. Для борьбы с вирозами в основном применяют различные эпидемиологические подходы, в частности соблюдение фитосанитарных норм и правил, ис-пользование безвирусного посадочного материала, борьбу с переносчиками вирусных инфекций и внедрение устойчивых или толерантных сортов. В последние годы усилия исследователей во всем мире направлены на изучение факторов естественной резистентности и индуцированной вирусо-устойчивости растений, а также разработку и внедрение сортов, созданных с помощью биоин-женерных технологий. Для разработки новых антивирусных стратегий необходимо понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе устой-чивости растений к вирусным инфекциям. В обзоре приводится краткое описание методов генетической модификации и рассмотрены основные подходы, используемые в генетической инженерии вирусо-устойчивых растений.

Основними причинами значних збитків у сільському господарстві є вірусні захворювання рослин. Для боротьби з вірозами в основному застосовують різні епідеміологічні підходи, зокрема дотримання фітосанітарних нормативів, використання безвірусного садивного матеріалу, боротьбу з переносниками вірусних інфекцій та впровадження стійких чи толерантних до вірусів форм рослин. В останні роки зусилля науковців в усьому світі спрямовані на дослідження чинників природної та індукованої вірусостійкості рослин, а також на розробку та впровадження сортів, створених за допомогою біоінженерних технологій. Для розробки нових антивірусних стратегій необхідно глибоке розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі природної стійкості рослини до вірусних інфекцій. В огляді розглянуто методи генетичної модифікації та основні підходи, що використовуються в генетичній інженерії вірусостійких рослин.

Ключові слова: вирусоустойчивость, генная инженерия, защита растений
вірусостійкість, генна інженерія, захист рослин

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 61-71

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ

E-mail: kirangel.07 meta.ua

Кириченко А.М., Коваленко О.Г. Основні стратегії інженерингу рослин, стійких до вірусів, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 61-71.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kyrychenko, O. G. Kovalenko Basic Engineering Strategies for Virus-Resistant Plants, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 213–221
DOI: 10.3103/S0095452718030076


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 05.12.23