ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследовано влияние экзогенных фитогормонов –гибберелловой кислоты (ГК3) и бензиламинопурина (БАП) – на характер прорастания спор, мор-фологию и особенности развития гаметофита Polystichum aculeatum (L.) Roth в культуре in vitro. В контрольных условиях определены этапы морфогенеза гаметофита P. aculeatum в культуре in vitro и установлены их временные периоды. Показано, что прорастание спор и формирование протонемы у P. aculeatum происходило по Vittaria-типу, развитие проталия – по Aspidium-типу. Прорастание спор P. aculeatum зависело от продолжительности их хранения. Установлено, что 80–95 % свежесобранных спор прорастали. После 4–6 месяцев хранения всхожесть колебалась от 68 до 95 %, после 1,5 года не превышала 20 %. Установлено, что высокие концентрации экзогенных ГК3 (10–5 и 10–6 М) и БАП (10–5 М) существенно тормози-ли прорастание спор, тогда как низкие (ГК3 10–7 и 10–8 М) проявляли незначительный стимулирующий эффект или не влияли на прорастание (БAП 10–6, 10–7, 10–8 М). Показано, что экзогенная БAП во всех концентрациях ингибировала развитие гаметофита P. aculeatum на стадии протонемы за счет снятия апикального доминирования. Степень ингибирующего влияния зависела от концентраций БAП. Под влиянием экзогенной ГК3 происходило ано-мальное формирование талломов гаметофитов P. Aculeatum вследствие нарушений в процессе роста клеток растяжением. Выявлена прямая зависимость между величиной концентрации ГК3, интенсив-ностью морфологических аномалий и недостаточным развитием талломов.

Досліджено вплив екзогенних фітогормонів ‒ гіберелової кислоти (ГК3) та бензиламінопурину (БАП) ‒ на характер проростання спор та морфологію й особливості розвитку гаметофіту Polystichum aculeatum (L.) Roth в культурі in vitro. В контрольних умовах визначено етапи морфогенезу гаметофіту P. aculeatum в культурі in vitro і встановлено їхні часові періоди. Показано, що проростання спор і формування протонеми у P. aculeatum відбувалось за Vittaria-типом, розвиток проталію ‒ за Aspidium-типом. Проростання спор P. aculeatum залежало від тривалості їх зберігання. Встановлено, що 80–95 % свіжозібраних спор проростало. Після 4–6 місяців зберігання схожість коливалася від 68 до 85 %, після 1,5 року – не перевищувала 20 %. Високі концентрації екзогенних ГК3 (10–5 і 10–6 М) та БАП (10–5 М) істотно гальмували проростання спор, тоді як низькі (ГК3 10–7 і 10–8 М) – проявляли незначний стимулюючий ефект або не впливали на проростання (БAП 10–6, 10–7, 10–8 М). Показано, що екзогенна БAП в усіх концентраціях інгібувала розвиток гаметофіту P. aculeatum на стадії протонеми, що відбувалося за рахунок зняття апікального домінування. Ступінь інгібуючого впливу залежав від концентрацій БAП. Під впливом екзогенної ГК3 відбувалось аномальне формування таломів гаметофітів P. aculeatum внаслідок порушень у процесі росту клітин розтягом. Виявлено пряму залежність частоти аномального морфогенезу від концентрації ГК3.

Ключові слова: Polystichum aculeatum, гаметофіт, протонема, проталій, талом, бензиламінопурин, БАП, гіберелова кислота, ГК3

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, C. 39-50

  • Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Київ
  • Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: lilia.babenko gmail.com

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В. Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 2, C. 39-50.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
L. M. Babenko, K. O. Romanenko, M. M. Shcherbatiuk, O. V. Vasheka, P. O. Romanenko, V. A. Negretsky, I. V. Kosakivska Effects of Exogenous Phytohormones on Spore Germination and Morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth Gametophyte in vitro Culture, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 2, pp. 117–126
DOI: 10.3103/S0095452718020032


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22