ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Експресія генів Ptgs2 та Tgfb1 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу

Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Гребіник Д.М., Остапченко Л.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Биохимический и молекулярный анализ хрящевой ткани крыс с артрозом, индуцированным моноиодацетатом натрия, обнаружил повышение уровня экспрессии генов Ptgs2 и Tgfb1, усиление свобод-норадикальных процессов по сравнению с контрольной группой животных. Это указывает на нарушение редокс-баланса клетки, развитие окислительного стресса и активацию воспалительных и деструктивных процессов в ткани. При применении препарата на основе хондроитин сульфата при тех же условиях уровни экспрессии указанных генов, как и содержание супероксидного анион-радикала и органических гидропероксидов, приближались к контрольным значениям, что указывает на противовоспалительные, антиоксидантные свойства этого препарата и его эффективность при лечении остеоартроза.

Біохімічний та молекулярний аналіз хрящової тканини щурів з артрозом, індукованим монойодоацетатом натрію, виявив підвищення рівня експресії генів Ptgs2 і Tgfb1 та посилення вільнорадикальних процесів у порівнянні з контрольною групою тварин, що вказує на порушення редокс-балансу клітин, розвиток окисного стресу та активацію запальних та деструктивних процесів у тканині. При застосуванні препарату на основі хондроїтин сульфату за тих самих умов рівні експресії зазначених генів, як і вміст супероксидного аніон-радикалу та органічних гідропероксидів, наближався до контрольних значень, що вказує на протизапальні, антиоксидантні властивості цього препарату та його ефективність при лікуванні остеоартрозу.

Ключові слова: хрящ, остеоартроз, щури, хондроїтин сульфат, запалення, вільні радикали

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, C. 33-39

Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: alevtina.dranitsina gmail.com

Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Гребіник Д.М., Остапченко Л.І. Експресія генів Ptgs2 та Tgfb1 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 3, C. 33-39.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. S. Dranitsina, K. O. Dvorshchenko, A. G. Korotkiy, D. M. Grebinyk, L. I. Ostapchenko Expression of Ptgs2 and Tgfb1 Genes in Rat Cartilage Cells of the Knee under Conditions of Osteoarthritis, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 3, pp. 192–197
DOI: 10.3103/S0095452718030039


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23