ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Вплив алеля Ppd-D1a на темпи розвитку та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ліній-аналогів

Бакума А.О., Попович Ю.А., Моцний І.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Изучали показатели агрономических признаков линий-аналогов сортов мягкой пшеницы Кооператорка и Степняк, в которых идентифицированы с помощью ПЦР аллели генов чувствительности к фотопериоду. Определен уровень восстановления рекуррентного генофона у линий-аналогов и детектировано аллельное состояние гена короткостебельности Rht8.Установлены эффекты аллеля Ppd-D1а на агрономические признаки и скорость вегетации линий-аналогов независимо от других генетических систем с помощью методов дисперсионного и дискриминантного анализов. Различия по результатам, полученным этими двумя методами, объясняются учетом корреляции между признаками при использовании дискриминантного анализа. Показано, что наиболее информативными признаками для разделения линий были продолжительность периода до колошения и высота растений.

Вивчали показники агрономічних ознак ліній-аналогів сортів м’якої пшениці Кооператорка та Степняк, у яких за допомогою ПЛР ідентифіковано алелі генів чутливості до фотоперіоду. З’ясовано рівень відновлення рекурентного генофону у ліній-аналогів та визначено алельний стан гену короткостебловості Rht8. Встановлено ефекти алеля Ppd-D1а на агрономічні ознаки та темпи розвитку ліній-аналогів незалежно від інших генетичних систем за допомогою методів дисперсійного та дискримінантного аналізу. Відмінності за результатами, отриманими цими двома методами, пояснюються врахуванням кореляції між ознаками при використанні дискримінантного аналізу. Показано, що найбільш інформативними ознаками для розрізнення ліній були тривалість періоду до колосіння та висота рослин.

Ключові слова: мягкая пшеница, ПЦР-анализ, линии-аналоги, гены фотопериодической чувствительности, Ppd-D1, агрономические признаки
м’яка пшениця, ПЛР-аналіз, лінії-аналоги, гени фотоперіодичної чутливості, Ppd-D1, агрономічні ознаки

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, C. 28-40

  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, 65082, Одеса, Україна
  • Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, вул. Овідіопольська дорога, 3, 65036, Україна

E-mail: bakumaalla gmail.com, popovychu i.ua, motsnyyii gmail.com, gchebotar gmail.com, s.v.chebotar onu.edu.ua

Бакума А.О., Попович Ю.А., Моцний І.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В. Вплив алеля Ppd-D1a на темпи розвитку та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ліній-аналогів, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 5, C. 28-40.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. O. Bakuma, Yu. A. Popovych, I. I. Motsnyi, G. O. Chebotar Effects of the Ppd-D1a Allele on Growth Rates and Agronomical Traits in Wheat Detected by the Application of Analogous Lines, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 5, pp. 343–352
DOI: 10.3103/S009545271805002X


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22