ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?

Карпов П.А., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
При исследованиях с помощью методов классической и структурной биоинформатики высказано предполо-жение о возможности фосфорилирования α-тубулина Trypanosoma и Arabidopsis казеин киназой 2 по консервативным сайтам Ser94 и Ser419. Показана локализация этих остатков в области внутреннего контакта гетеродимера α-/β-тубулина. Предполагается, что фосфорилирование остатка Ser94 может влиять на формирование димера α-/β-тубулина у Trypanosoma и Arabidopsis. Кроме того, потенциальное фосфорилирование по остатку Ser419 скорее всего не оказывает прямого влияния на структуру микротрубочки, а относится к сфере взаимодействия с ассоциированными белками, в частности с кинезином.

РЕЗЮМЕ. За допомогою методів класичної та структурної біоінформатики було передбачено, що казеїн кіназа 2 здатна до фосфорилювання α-тубуліну з Trypanosoma і Arabidopsis за консервативними сайтами Ser94 і Ser419. Доведено локалізацію цих залишків в області внутрішнього контакту гетеродимеру α-/β-тубуліну. Припускається, що фосфорилювання залишку Ser94 може впливати на формування димеру α-/β-тубуліну у Trypanosoma і Arabidopsis. Крім того, потенційне фосфорилювання за залишком Ser419 наймовірніше не має прямого впливу на структуру мікротрубочки, але регулює її взаємодію з асоційованими білками, зокрема з кінезином.

Ключові слова: казеин киназа 2, тубулин, фосфорилирование, rypanosoma, Arabidopsis

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, C. 22-32

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

E-mail: karpov nas.gov.ua, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Карпов П.А., Блюм Я.Б. Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 2, C. 22-32.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
P. A. Karpov, Ya. B. Blume Is Casein Kinase 2 Able to Phosphorylate Plant α-Tubulin?, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 2, pp. 103–111
DOI: 10.3103/S0095452718020044


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 01.07.22