ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці

Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Целью исследования было выявление ассоциаций между аллельными различиями микросателлитных маркеров (SSR) и генетическим полиморфизмом по признаку «длина замыкающих клеток устьиц» (ДЗКУ) популяции рекомбинантно-инбредных линий (РИЛ) озимой мягкой пшеницы. Цитологический анализ для исследования ДЗКУ эпидермиса листа, проведение полимеразной цепной реакции и статистических расчетов осуществляли согласно общепринятым методикам. Выявили наличие генетического разнообразия по признаку ДЗКУ в популяции РИЛ пшеницы F7 Лузановка одесская/Одесская красноколосая. Установили достоверность влияния аллельных различий SSR-локусов в четырех тройных сочетаниях микросателлитных локусов на варьирование ДЗКП.

Метою дослідження було виявлення асоціацій між алельними відмінностями мікросателітних маркерів (SSR) і генетичним поліморфізмом за ознакою «довжина замикальних клітин продихів» (ДЗКП) популяції рекомбінантно-інбредних ліній (РІЛ) озимої м’якої пшениці. Цитологічний аналіз для дослідження ДЗКП епідермісу листка, проведення полімеразної ланцюгової реакції та статистичних розрахунків здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик. Виявили наявність генетичного різноманіття за ознакою ДЗКП у популяції РІЛ пшениці F7 Лузанівка одеська/Одеська червоноколоса. Встановили достовірність впливу алельних відмінностей SSR-локусів у чотирьох потрійних поєднаннях мікросателітних локусів на варіювання ДЗКП.

Ключові слова: мягкая пшеница, SSR – локус, устьице, длина замыкающей клетки
м’яка пшениця, SSR-локуси, продихи, довжина замикальної клітини

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, C. 13-21

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: n.p.lamari gmail.com

Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О. Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 2, C. 13-21.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. P. Lamar, M. V. Galaeva, V. I. Fait, O. O. Pogrebnyuk SSR Marker Association with Variation of Stomatal Guard Cell Length in Bread Wheat, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 2, pp. 95–102
DOI: 10.3103/S0095452718020056


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 13.08.22