ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Внутрішньовидовий хромосомний поліморфізм Iris pumila L. з території України

Твардовська М.О., Андрєєв І.О., Кунах В.А.

Оригінальна работа 
Проведено цитогенетичний аналіз, який показав наявність внутрішньовидового хромосомного поліморфізму у рослин Iris pumila L. з різних місць зростання на території України. Встановлено хромосомне число 2n = 32 для рослин цього виду. Виявлено високий рівень міксоплоїдії в апікальній меристемі корінців проростків I. pumila з усіх досліджених популяцій. Знайдено відмінності між вивченими популяціями за часткою анеуплоїдних клітин та відсотком анафазних аберацій. Результати анафазного аналізу показали високий для інтактних рослин рівень хромосомних перебудов, який у рослинах з окремих популяцій сягав 9,2 %.

РЕЗЮМЕ. Проведен цитогенетический анализ растений Iris pumila L. из разных мест произрастания на территории Украины, который показал наличие внутривидового хромосомного полиморфизма. Установлено хромосомное число 2n = 32 для растений этого вида. Обнаружен высокий уровень миксоплоидии в апикальной меристеме корешков проростков I. pumila из всех исследованных популяций. Найдены различия между изученными популяциями по доле анеуплоидных клеток и уровню анафазных аберраций. Результаты анафазного анализа показали высокий для интактных растений уровень хромосомных перестроек, достигавший у растений из некоторых популяций 9,2 %.

Ключові слова: Iris pumila L., хромосомне число, міксоплоїдія, амфідиплоїд

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 5, C. 55-61

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

E-mail: twardovska06 mail.ru

Твардовська М.О., Андрєєв І.О., Кунах В.А. Внутрішньовидовий хромосомний поліморфізм Iris pumila L. з території України, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 5, C. 55-61.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
M. O. Twardovska, I. O. Andreev, V. A. Kunakh Intraspecific chromosomal polymorphism of Iris pumila L. from the territory of Ukraine, Cytol Genet., 2015, vol. 49, no. 5, pp. 322-327
DOI: 10.3103/S0095452715050096


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.03.23