ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

EMS Induced Cytomictic Variability in Safflower (Carthamus tinctorius L.)

Srivastava P., Kumar G.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

Семена сафлора (Carthamus tinctorius L.) обрабатывали 0.5%-ным этилметансульфонатом (ЭМС) в одном из трех режимов – 3, 5 и 7 ч. Микроспорогенез изучали как в контроле, так и в обработанном материале. Растения, обработанные ЭМС, проявляли интересную особенность частичной интермейоцитной миграции хроматина при формировании каналов, образовании клювообразного выступа или прямом слиянии клеток. Другим обнаруженным в исследовании явлением было слияние тетрад из-за растворения стенки. Феномен цитомиксиса отмечался почти на всех стадиях микроспорогенеза и затрагивал от нескольких до многих мейоцитов. Другие аномалии, такие как отставания, преждевременные движения, мосты и неразделения хромосом, отмечались с незначительной частотой. Феномен цитомиксиса возрастал с увеличением длительности обработки ЭМС. Клетки с этими типами цитомиктических нарушений могут, вероятно, приводить к нерегулярному формированию гамет или зигот, гетерогенных по размеру пыльцевых зерен, или даже к потере фертильности в будущем.

Насіння сафлору (Carthamus tinctorius L.) обробляли 0.5%-ним етилметансульфонатом (ЕМС) в одному з трьох режимів – 3, 5 і 7 год. Мікроспорогенез вивчали як у контролі, так і в обробленому матеріалі. Рослини, оброблені ЕМС, виявляли цікаву особливість часткової інтермейоцитної міграції хроматину при формуванні каналів, утворенні дзюбоподібного чи прямому злитті клітин. Іншим виявленим в дослідженні явищем було злиття тетрад через розчинення стінки. Феномен цито- міксису відзначався майже на всіх стадіях мікро-спорогенезу і зачіпав від кількох до багатьох мейоцитів. Інші аномалії, такі як відставання, передчасні рухи, мости і нерозділення хромосом, зустрічались з незнач- ною частотою. Феномен цитоміксису зростав із збільшенням тривалості обробки ЕМС. Клітини з цими типами цитоміктичних порушень можуть, ймовірно, приводити до нерегулярного формування гамет або зигот, гетерогенних за розміром пилкових зерен, або навіть до втрати фертильності в майбутньому.

Ключові слова: Safflower (C. tinctorius L.), EMS, cytomixis, chromosomal anomalies, meiosis

Цитологія і генетика 2011, том 45, № 4, C. 44-49

Department of Botany, Plants Genetics Laboratory, University of Allahabad, Allahabad 211 002, India

E-mail: prisri.aks1985 gmail.com

Srivastava P., Kumar G. EMS Induced Cytomictic Variability in Safflower (Carthamus tinctorius L.), Цитологія і генетика., 2011, том 45, № 4, C. 44-49.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
P. Srivastava, G. Kumar EMS-induced cytomictic variability in safflower (Carthamus tinctorius L.), Cytol Genet., 2011, vol. 45, no. 4, pp. 240-244
DOI: 10.3103/S0095452711040104


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23