Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, 3-12
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 5, 323–330, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718050067

Склад епікутикулярних восків листя дерев роду Tilia L. як маркерна ознака адаптації до кліматичних умов степового Придніпров’я

Лихолат Ю.В., Хромих Н.О., Пірко Я.В., Алексєєва А.А., Пастухова Н.Л., Блюм Я.Б.

  • Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончар, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро 49010
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» вул. Осиповського, 2, а, м. Київ 0412

РЕЗЮМЕ. Исследована связь между адаптивной способностью разных генотипов лип к меняющимся климатическим условиям Степного Приднепровья и компонентным составом епикутикулярних восков листьев деревьев. Установлена специфичность состава углеводородов епикутикулярних восков автохтонного вида (T. cordata) и интродуцированных видов лип (T. platyphyllos, T. begoniifolia). Выявлены существенные различия состава епикутикулярних восков с поверхности адаптированных к тени и интенсивному солнечному свету листьев каждого из генотипов. Наибольшее накопление епикутикулярних восков обнаружено на листьях T. platyphyllos как в условиях освещения, так и затенения (17,6 и 11,0 мкг/см2 соответственно). Общая для видов рода Tilia L. закономерность заключалась в существенном росте содержания очень длинноцепочечных n-алканов одновременно с резким уменьшением содержания свободных жирных кислот в составе епикутикулярних восков в условиях интенсивного освещения листьев.

Досліджено зв’язок між адаптивною здатністю різних генотипів лип до мінливих кліматичних умов Степового Придніпров’я та компонентним складом епікутикулярних восків листя дерев. Встановлено специфічність складу вуглеводнів епікутикулярних восків автохтонного виду (T. cordata) та інтродукованих видів лип (T. platyphyllos, T. begoniifolia). Виявлено суттєві відмінності складу епікутикулярних восків з поверхні адаптованого до затінення та інтенсивного сонячного освітлення листя кожного з генотипів. Найбільше накопичення епікутикулярних восків виявлено на листі T. platyphyllos як за умов освітлення, так і затінення (17,6 та 11,0 мкг/см2 відповідно). Загальна закономірність для видів роду Tilia L. полягала у суттєвому збільшенні вмісту довголанцюгових n-алканів на фоні різкого зменшення вмісту вільних жирних кислот у складі епікутикулярних восків за умов інтенсивного освітлення листя.

Ключові слова: кутикула, поверхностные воски, липа, виды, освещение, адаптация
кутикула, поверхневі воски, липа, види, освітлення, адаптація

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 5, 3-12

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 5, 323–330,
doi: 10.3103/S0095452718050067

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література