Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, 76-78
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 4, 299–308, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718040084

Assessment of nanotoxicity (cadmium sulphide and copper oxide) using cytogenetical parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae)

Pramanik A., Datta A.K., Das D., Kumbhakar D.V., Ghosh B., Mandal A., Gupta S., Saha A., Sengupta S.

  • Department of Botany, Cytogenetics, Genetics and Plant Breeding Section, University of Kalyani, West Bengal, India
  • Department of Botany, A. B. N. Seal College, West Bengal, India
  • Department of Botany, Pteridology and Palaeobotany Section, University of Kalyani, West Bengal, India
  • Department of Botany, Narasinha Dutt College, West Bengal, India
  • Department of Botany, A.P. C. Roy Govt. College, West Bengal, India

РЕЗЮМЕ. Представлено результати дослідження цитогенетичних наслідків (за використання наступних показників – проростання насіння, довжина проростків, мітотичний індекс, мітотичні і мейотичні аномалії та стерильність пилкового зерна) під дією наночастинок (НЧ) сульфіду кадмію (CdS) та оксиду міді (CuO) в Coriandrum sativum L. (сімейство: селерові, торгові приправи). В якості позитивного контролю використовували етилметансульфонат (ЕМС), традиційний мутаген. Згідно з результатами, і CdS-, і CuO-наночастинки можуть викликати пригнічення росту та спричиняти цитологічні аберації як в мітотичних, так і в мейотичних клітинах досліджуваних рослин. ЕМС діє подібно до НЧ. Дослідження продемонструвало, що укорінені види рослин можна ефективно використовувати в якості моделі для оцінки нанотоксичності з врахуванням цитогенетичних параметрів.

РЕЗЮМЕ. Представлены результаты исследования цитогенетических последствий (за использование следующих показателей – прорастание семян, длина проростков, митотический индекс митотические и мейотические аномалии и стерильность пыльцевого зерна) под действием наночастиц (НЧ) сульфида кадмия (CdS) и оксида меди (CuO) в Coriandrum sativum L. (семейство: сельдерейные, торговые приправы). В качестве позитивного контроля использовали етилметансульфонат (ЕМС), традиционный мутаген. Согласно результатам, и CdS-, и CuO-наночастицы могут вызывать притеснение роста и вызывать цитологические аберрации как в митотических, так и в мейотических клетках исследуемых растений. ЕМС действует подобно НЧ. Исследование продемонстрировало, что укоренившиеся виды растений можно эффективно использовать в качестве модели для оценки нанотоксичности с учетом цитогенетических параметров.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 4, 76-78

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 4, 299–308,
doi: 10.3103/S0095452718040084

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література