Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, 62-68
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 5, 368–373, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718050055

Порівняння модифікуючої дії астаксантину на розвиток радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях клітинного циклу

Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Дибська О.Б., Пілінська М.А.

  • Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 04050, Київ, вул. Мельникова, 53, Україна
  • Навчально­науковий центр Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01601, Київ, вул. Володимирська, 13/64, Україна

РЕЗЮМЕ. В работе представлены результаты сравнения особенностей модифицирующего действия астаксантина (20 мкг/мл) на индуцированную γ-квантами нестабильность хромосом в лимфоцитах периферической крови человека, облученных in vitro (1,0 Гр) на G0, S и G2 стадиях клеточного цикла. Показано, что при облучении клеток на стадиях S и G2 астаксантин не изменял ни средних частот, ни спектра радиационно-индуцированных хромосомных аберраций (р > 0,05). Мощное защитное влияние астаксантина на уровень радиационно-индуцированной хромосомной нестабильности (р < 0,001) обнаружено только в клетках, которые были облучены на G0 стадии. Таким образом, установлена зависимость радиопротекторного эффекта астаксантина от стадии митотического цикла, на которой находились клетки во время радиационного воздействия.

У роботі представлено результати порівняння особливостей модифікуючого впливу астаксантину (20 мкг/мл) на індуковану γ-квантами нестабільність хромосом у лімфоцитах периферичної крові людини, які були опромінені invitro (1,0 Гр) на G0, S та G2 стадіях клітинного циклу. Показано, що при опроміненні клітин на стадіях S та G2 дія астаксан-тину не призводила до змін середніх частот та спектру радіаційно-індукованих хромосомних аберацій (p > 0,05). Потужний захисний вплив астаксантину на рівень радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності (p < 0,001) спостерігався тільки в клітинах, які були опромінені на G0 стадії. Таким чином, встановлено залежність радіопротекторного ефекту астаксантину від стадії мітотичного циклу, на який знаходились клітини під час радіаційного впливу.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, аберації хромосом, астаксантин, радіопротектори, стадії клітинного циклу

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 5, 62-68

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 5, 368–373,
doi: 10.3103/S0095452718050055

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література