Цитологія і генетика 2018, том 52, № 4, 54-67
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 4, 283–293, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718040035

Вплив похідних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин на властивості клітин раку молочної залози in vitro та in vivo

Гергелюк T., Перепелиціна O., Остапченко Л., Сидоренко M.

  • Навчально­науковий центр «Інститут біології та медицини», Київ, Україна
  • Відділення біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Київ

РЕЗЮМЕ. Изучено влияние производных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток (ММСК) на клетки рака молочной железы in vitro и in vivo. Обнаружено цитостатическое действие продуктов ММСК костного мозга человека на популяции опухолевых клеток, а также ингибирование миграции последних в суспензионную фракцию in vitro. Эти эффекты сопровождались увеличением экспрессии опухолеассоциированных маркеров: цитокератинов и EpCAM в 2D и 3D клеточных культурах и виментина – в 3D культуре. Однократная инъекция лизата ММСК костного мозга мыши экспериментальным животным приводила к уменьшению роста опухолей в мышцах бедра. Кроме того, это воздействие способствовало сохранению целостности мышечной ткани и нормализации биохимических показателей крови животных, которым привиты опухолевые клетки аденокарциномы Ерлиха.

Досліджували вплив похідних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (ММСК) на клітини раку молочної залози in vitro та in vivo. Виявили цитостатичну дію продуктів ММСК кісткового мозку людини на популяції пухлинних клітин, а також інгібування міграції останніх в суспензійну фракцію in vitro. Ці ефекти супроводжувались підвищенням експресії пухлиноасоційованих маркерів: цитокератінів та EpCAM в 2D та 3D клітинних культурах, і віментину – в 3D культурі. Одноразова ін’єкція лізату ММСК кісткового мозку мишей експериментальним тваринам призводила до зменшення росту пухлин у мязах стегна. Крім того, ця обробка сприяла збереженню цілісності м᾽язової тканини і нормалізації біохімічних показників крові тварин, яким було прищеплено пухлинні клітини аденокарциноми Ерліха.

Ключові слова: MCF-7, мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костного мозга, Balb/2c, многоклеточные опухолевые сфероиды, аденокарцинома Эрлиха
MCF-7, мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку, Balb/2c, багатоклітинні пухлинні сфероїди, аденокарцинома Ерліха

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 4, 54-67

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 4, 283–293,
doi: 10.3103/S0095452718040035

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література