Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, 51-57
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 2, 127–131, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718020020

Аналіз асоціації поліморфізму K121Q гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази-1 з деякими факторами ризику атеросклерозу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом

Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Обухова О.А., Дубовик Є.І.

Сумський державний університет

РЕЗЮМЕ. Представлены результаты определения связи полиморфизма K121Q (rs1044498) гена ENPP1 с известными факторами риска атеросклероза (избыточный вес, дислипопротеинемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение и гиперкоагуляция крови) у 118 больных с острым коронарным синдромом. У пациентов, разделенных на две группы в зависимости от их генотипа (KK и KQ + QQ), статистически значимые различия выявлены только в группе пациентов с низким содержанием ЛПНП и сниженной фибринолитической активностью. Носители минорного аллеля (KQ + QQ) имели более низкую концентрацию ЛПНП и время фибринолиза, чем гомозиготы KK. При разделении пациентов на подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия некоторых факторов риска атеро-склероза статистически значимых различий между распределениями генотипов по K121Q-полиморф-ному варианту гена ENPP1 не выявлено.

Представлено результати визначення зв’язку поліморфізму K121Q (rs1044498) гена ENPP1 з відомими факторами ризику атеросклерозу (надмірна вага, дисліпопротеїнемія, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, куріння і гіперкоагуляція крові) у 118 пацієнтів із гострим коронарним синдромом. У пацієнтів, розділених на дві підгрупи в залежності від їх генотипу (KK і KQ + QQ), статистично значущі відмінності виявлені тільки у групі пацієнтів з низьким вмістом ЛПНГ та зниженою фібринолітичною активністю. Носії мінорного алеля (KQ + QQ) мали нижчу концентрацію ЛПНГ і менший час фібринолізу, ніж гомозиготи KK. При поділі пацієнтів на підгрупи в залежності від наявності або відсутності в них деяких факторів ризику атеросклерозу не виявлено статистично значущих відмінностей у розподілі генотипів за K121Q-поліморфним варіантом гена ENPP1.

Ключові слова: ектонуклеотид пірофосфатаза/фос-фодіестераза-1, гострий коронарний синдром, поліморфізм генів, фактори ризику

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 2, 51-57

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 2, 127–131,
doi: 10.3103/S0095452718020020

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література