Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, 39-50
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 2, 117–126, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718020032

Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.

  • Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Київ
  • Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕЗЮМЕ. Исследовано влияние экзогенных фитогормонов –гибберелловой кислоты (ГК3) и бензиламинопурина (БАП) – на характер прорастания спор, мор-фологию и особенности развития гаметофита Polystichum aculeatum (L.) Roth в культуре in vitro. В контрольных условиях определены этапы морфогенеза гаметофита P. aculeatum в культуре in vitro и установлены их временные периоды. Показано, что прорастание спор и формирование протонемы у P. aculeatum происходило по Vittaria-типу, развитие проталия – по Aspidium-типу. Прорастание спор P. aculeatum зависело от продолжительности их хранения. Установлено, что 80–95 % свежесобранных спор прорастали. После 4–6 месяцев хранения всхожесть колебалась от 68 до 95 %, после 1,5 года не превышала 20 %. Установлено, что высокие концентрации экзогенных ГК3 (10–5 и 10–6 М) и БАП (10–5 М) существенно тормози-ли прорастание спор, тогда как низкие (ГК3 10–7 и 10–8 М) проявляли незначительный стимулирующий эффект или не влияли на прорастание (БAП 10–6, 10–7, 10–8 М). Показано, что экзогенная БAП во всех концентрациях ингибировала развитие гаметофита P. aculeatum на стадии протонемы за счет снятия апикального доминирования. Степень ингибирующего влияния зависела от концентраций БAП. Под влиянием экзогенной ГК3 происходило ано-мальное формирование талломов гаметофитов P. Aculeatum вследствие нарушений в процессе роста клеток растяжением. Выявлена прямая зависимость между величиной концентрации ГК3, интенсив-ностью морфологических аномалий и недостаточным развитием талломов.

Досліджено вплив екзогенних фітогормонів ‒ гіберелової кислоти (ГК3) та бензиламінопурину (БАП) ‒ на характер проростання спор та морфологію й особливості розвитку гаметофіту Polystichum aculeatum (L.) Roth в культурі in vitro. В контрольних умовах визначено етапи морфогенезу гаметофіту P. aculeatum в культурі in vitro і встановлено їхні часові періоди. Показано, що проростання спор і формування протонеми у P. aculeatum відбувалось за Vittaria-типом, розвиток проталію ‒ за Aspidium-типом. Проростання спор P. aculeatum залежало від тривалості їх зберігання. Встановлено, що 80–95 % свіжозібраних спор проростало. Після 4–6 місяців зберігання схожість коливалася від 68 до 85 %, після 1,5 року – не перевищувала 20 %. Високі концентрації екзогенних ГК3 (10–5 і 10–6 М) та БАП (10–5 М) істотно гальмували проростання спор, тоді як низькі (ГК3 10–7 і 10–8 М) – проявляли незначний стимулюючий ефект або не впливали на проростання (БAП 10–6, 10–7, 10–8 М). Показано, що екзогенна БAП в усіх концентраціях інгібувала розвиток гаметофіту P. aculeatum на стадії протонеми, що відбувалося за рахунок зняття апікального домінування. Ступінь інгібуючого впливу залежав від концентрацій БAП. Під впливом екзогенної ГК3 відбувалось аномальне формування таломів гаметофітів P. aculeatum внаслідок порушень у процесі росту клітин розтягом. Виявлено пряму залежність частоти аномального морфогенезу від концентрації ГК3.

Ключові слова: Polystichum aculeatum, гаметофіт, протонема, проталій, талом, бензиламінопурин, БАП, гіберелова кислота, ГК3

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 2, 39-50

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 2, 117–126,
doi: 10.3103/S0095452718020032

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література