Цитологія і генетика 2018, том 52, № 3, 33-39
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 3, 192–197, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718030039

Експресія генів Ptgs2 та Tgfb1 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу

Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Гребіник Д.М., Остапченко Л.І.

Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕЗЮМЕ. Биохимический и молекулярный анализ хрящевой ткани крыс с артрозом, индуцированным моноиодацетатом натрия, обнаружил повышение уровня экспрессии генов Ptgs2 и Tgfb1, усиление свобод-норадикальных процессов по сравнению с контрольной группой животных. Это указывает на нарушение редокс-баланса клетки, развитие окислительного стресса и активацию воспалительных и деструктивных процессов в ткани. При применении препарата на основе хондроитин сульфата при тех же условиях уровни экспрессии указанных генов, как и содержание супероксидного анион-радикала и органических гидропероксидов, приближались к контрольным значениям, что указывает на противовоспалительные, антиоксидантные свойства этого препарата и его эффективность при лечении остеоартроза.

Біохімічний та молекулярний аналіз хрящової тканини щурів з артрозом, індукованим монойодоацетатом натрію, виявив підвищення рівня експресії генів Ptgs2 і Tgfb1 та посилення вільнорадикальних процесів у порівнянні з контрольною групою тварин, що вказує на порушення редокс-балансу клітин, розвиток окисного стресу та активацію запальних та деструктивних процесів у тканині. При застосуванні препарату на основі хондроїтин сульфату за тих самих умов рівні експресії зазначених генів, як і вміст супероксидного аніон-радикалу та органічних гідропероксидів, наближався до контрольних значень, що вказує на протизапальні, антиоксидантні властивості цього препарату та його ефективність при лікуванні остеоартрозу.

Ключові слова: хрящ, остеоартроз, щури, хондроїтин сульфат, запалення, вільні радикали

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 3, 33-39

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 3, 192–197,
doi: 10.3103/S0095452718030039

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література