Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, 13-21
Cytology and Genetics 2018, том 52, № 2, 95–102, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452718020056

Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці

Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

РЕЗЮМЕ. Целью исследования было выявление ассоциаций между аллельными различиями микросателлитных маркеров (SSR) и генетическим полиморфизмом по признаку «длина замыкающих клеток устьиц» (ДЗКУ) популяции рекомбинантно-инбредных линий (РИЛ) озимой мягкой пшеницы. Цитологический анализ для исследования ДЗКУ эпидермиса листа, проведение полимеразной цепной реакции и статистических расчетов осуществляли согласно общепринятым методикам. Выявили наличие генетического разнообразия по признаку ДЗКУ в популяции РИЛ пшеницы F7 Лузановка одесская/Одесская красноколосая. Установили достоверность влияния аллельных различий SSR-локусов в четырех тройных сочетаниях микросателлитных локусов на варьирование ДЗКП.

Метою дослідження було виявлення асоціацій між алельними відмінностями мікросателітних маркерів (SSR) і генетичним поліморфізмом за ознакою «довжина замикальних клітин продихів» (ДЗКП) популяції рекомбінантно-інбредних ліній (РІЛ) озимої м’якої пшениці. Цитологічний аналіз для дослідження ДЗКП епідермісу листка, проведення полімеразної ланцюгової реакції та статистичних розрахунків здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик. Виявили наявність генетичного різноманіття за ознакою ДЗКП у популяції РІЛ пшениці F7 Лузанівка одеська/Одеська червоноколоса. Встановили достовірність впливу алельних відмінностей SSR-локусів у чотирьох потрійних поєднаннях мікросателітних локусів на варіювання ДЗКП.

Ключові слова: мягкая пшеница, SSR – локус, устьице, длина замыкающей клетки
м’яка пшениця, SSR-локуси, продихи, довжина замикальної клітини

Цитологія і генетика
2018, том 52, № 2, 13-21

Current Issue
Cytology and Genetics
2018, том 52, № 2, 95–102,
doi: 10.3103/S0095452718020056

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література