Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, 3-11
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Протеинкиназа kin10 из Arabidopsis thaliana - потенциальный регулятор центров первичной нуклеации микротрубочек у растений

Карпов П.А., Раевский А.В., Краснопёрова Е.Е., Исаенков С.В., Емец А.И., Блюм Я.Б.

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

С использованием методов классической и структурной биоинформатики идентифицированы ближайшие растительные гомологи животной протеинкиназы BRSK. Отбор проводился на основании сравнения последовательностей, результатов филогенетической кластеризации и анализа доменной архитектуры. Выполнено сравнение пространственных структур BRSK1 человека и KIN10 из A. thaliana. Выявлена взаимосвязь KIN10 с регуляцией центров первичной нуклеации микротрубочек у A. thaliana. Очевидная гомология рас-тительной KIN10 и BRSK1 млекопитающих позволяет предположить, что растительная протеинкиназа связана с регуляцией структуры и функции центров первичной нуклеации микротрубочек и способна фосфорилировать γ-тубулин у Arabidopsis (TUBG1 и TUBG2) по Ser131, влияя на структуру мономера γTuSC, а также на сборку комплекса γTuRC. Выдвинуто предположение относительно влияния модификации на взаимодействие TUBG1 и GACP3.

РЕЗЮМЕ. За допомогою методів класичної та структурної біоінформатики ідентифіковано найближчі рослинні гомологи тваринної протеїнкінази BRSK. Відбір проводився на підставі порівняння послідовностей, результатів філогенетичної кластеризації і аналізу доменної архітектури. Виконано порівняння просторових структур BRSK1 людини і KIN10 з A. tha-liana. Виявлено взаємозв’язок KIN10 з регуляцією центрів первинної нуклеації мікротрубочок у A. thaliana. З врахуванням явної гомології рослинної KIN10 і BRSK1 ссавців можна припустити, що дана рослинна протеїнкіназа пов’язана з регуляцією структури і функції центрів первинної нуклеації мікротрубочок і здатна фосфорилювати γ-тубулін у Arabidopsis (TUBG1 і TUBG2) за Ser131, впливаючи на структуру мономера γTuSC, а також на збирання комплексу γTuRC. Висунуто припущення стосовно впливу даної модифікації на взаємодію TUBG1 і GACP3.

Ключові слова: BRSK1, KIN10, фосфорилирование, homology, in silico, γ -тубулин, γTuSC, γTuRC

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 6, 3-11

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література