Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, 85-87
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 3, 230–237, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717030100

Mutagens induced chromosomal damage in Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus

Monica S., Seetharaman N.

Department of Botany, Annamalai University, Annamalai nagar - 608 002, Tamil nadu, India.

РЕЗЮМЕ. Цитологический анализ мейоза считается одним из самых надежных методов оценки эффективности мутагенов и ответов различных генотипов на конкретный мутаген. Семена Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus cv. CO(Gb)14 обрабатывали различными дозами/концентрациями гамма-лучей и электромагнитного излучения. Изучали влияние на мейоз этих мутагенных факторов у обработанных растений по сравнению с контрольними. После мутагенных обработок наблюдали различные типы аберраций в мейозе, такие как агглютинация и агрегация хромосом, задержки, кольцевые хромосомы и преждевременные движения. При увеличении концентрации частота клеток с хромосомными аберрациями линейно возрастала до определенного уровня. Применение электромагнитного излучения было более эффективным для индуцирования аберраций мейоза, чем гамма-лучей.

РЕЗЮМЕ. Цитологічний аналіз мейозу вважається одним з найбільш надійних методів оцінки ефективності мутагенів та відповіді різних генотипів на конкретний мутаген. Насіння Lablab purpureus (L.) Sweet var. typicus cv. CO(Gb)14 обробляли різними дозами/концентраціями гамма-променів та електромагнітного випромінювання. Вивчали вплив на мейоз цих мутагенних факторів у оброблених рослин в порівнянні з контрольними. Після мутагенних обробок спостерігали різні типи аберацій в мейозі, такі як аглютинація та агрегація хромосом, затримки, кільцеві хромосоми та передчасні рухи, При збільшенні кон-центрації частота клітин з хромосомними абераціями лінійно зростала до певного рівня. Застосування електромагнітного випромінювання було більш ефективним для індукування аберацій мейозу, ніж гамма-променів.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 3, 85-87

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 3, 230–237,
doi: 10.3103/S0095452717030100

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література