Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, 79-81
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 3, 214–220, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717030124

Sodium ferulate inhibits high­fat diet­induced inflammatory factors expression in human umbilical vein endothelial cells

Tao J.L., Zhang D.X., Man Y.H., Wang W., Bi Y.

  • School of public health, Wuhan University, Wuhan 430072, China
  • Nanyang Medical College, Nanyang 473000, China

РЕЗЮМЕ. Васкулярные воспаления являются важным признаком атеросклероза, который вызывается рационом питания с высоким содержанием жиров. Окисленный липопротеин низкой плотности (ox­LDL) является ключевым активатором воспаления, так как активирует экспрессию генов воспаления в сосудистых эндотелиальных клетках. Показано, что ферулат натрия (SF), активный компонент китайской медицины, может иметь потенциальную антиатеросклеротического активность, механизмы которой мало понятны. В настоящей работе определяли, как SF менял профиль экспрессии генов в клетках и восстанавливал вызванное ox­LDL воспаление в эндотелиальных клетках пупочной вены человека. Профиль экспрессии генов в клетках, продукция генов воспаления и активация NF­κB исследованы в эндотелиальных клетках пупочной вены человека без обработки и с обработкой SF (5 мкM) после предварительной обработки ox­LDL (50 мкг/мл). Обработка оx­LDL увеличивала экспрессию факторов воспаления, включая IL­1β, CCL20, IL­6, IL­8 и CXCL1. Стимуляция с помо­щью SF модулировала перенос NF­κB между цито­плазмой и ядром и уменьшала воспаление, индуцированное ox­LDL. SF оказался способным подавлять экспрессию факторов воспаления в обработанных ox­LDL эндотелиальных клетках, и в этом процессе может быть задействован транскрипционный фактор NF­κB.

РЕЗЮМЕ. Васкулярні запалення є важливою ознакою атеросклерозу, який спричиняється раціоном харчування з високим вмістом жирів. Окислений ліпопротеїн низької щільності (ox­LDL) є ключовим актива­тором запалення, оскільки активує експресію генів запалення в судинних ендотеліальних клітинах. Вста­новлено, що ферулат натрію (SF), активний компонент китайської медицини, може мати потенційну антиатеросклеротичну активність, механізми якої мало зрозумілі. В даній роботі з’ясовували, як SF змінював профіль експресії генів в клітинах та відновлював спричинене ox­LDL запалення в ендотеліальних клітинах пупкової вени людини. Профіль експресії генів в клітинах, продукцію генів запалення та активацію NF­κB досліджували в ендотеліальних клітинах пупкової вени людини без обробки та з обробкою SF (5 мкM) після попередньої обробки ox­LDL (50 мкг/мл). Обробка оx­LDL збільшувала експресію факторів запалення, включаючи IL­1β, CCL20, IL­6, IL­8 та CXCL1. Стимуляція за допомогою SF модулювала перенесення NF­κB між цитоплазмою та ядром і зменшувала запалення, індуковане ox­LDL. Загалом виявилось, що SF здатний пригнічувати експресію факторів запалення в оброблених ox­LDL ендотеліальних клітинах, і в цьому процесі може бути задіяний транскрипційний фактор NF­κB.

Ключові слова:

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 3, 79-81

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 3, 214–220,
doi: 10.3103/S0095452717030124

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література