Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, 76-77
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 1, 54–59, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717010091

Новый AluI-полиморфизм в четвертом интроне гена гормона роста кур

Кулибаба Р.А., Ляшенко Ю.В., Юрко П.С.

Институт животноводства НАН Украины, Харьков

РЕЗЮМЕ. Показано новий AluI-поліморфізм у четвертому інтроні гену гормону росту курей. Виявлено транзицію цитозину в тимін у сайті рестрикції для AluI. Підібрані праймери, що фланкують фрагмент четвертого інтрону гена розміром 460 п.н., який містить поліморфний сайт рестрикції для AluI. Визначено нуклеотидні послідовності поліморфних варіантів ампліфікованих фрагментів. З використанням розроблених праймерів проведено аналіз генетичної структури популяцій курей порід плімутрок білий, полтавська глиняста, Род-айленд червоний та бірківська барвиста. З’ясовано, що за AluI-поліморфізмом у четвертому інтроні ген гормону росту є поліморфним в усіх досліджених популяціях. У популяції курей породи плімутрок білий частоти алелів C та T склали 0,14 та 0,86; Род-айленд червоний – 0,3 та 0,7; полтавська глиняста – 0,04 та 0,96; бірківська барвиста – 0,08 та 0,92 відповідно. Відмічено тенденцію до збільшення показників яєчної продуктивності та маси яєць курей з генотипом C/C, а також м’ясних якостей (жива маса, маса тушки, маса грудних м’язів) курей з генотипом T/T породи Род-айленд червоний.

Показан новый AluI-полиморфизм в четвертом интроне гена гормона роста кур. Выявлена транзиция цитозина в тимин в сайте рестрикции для AluI. Подобраны праймеры, фланкирующие фрагмент четвертого интрона гена размером 460 п.н., который содержит полиморфный сайт рестрикции для AluI. Определены нуклеотидные последовательности полиморфных вариантов амплифицированных фрагментов. С использованием разработанных праймеров проведен анализ генетической структуры популяций кур пород плимутрок белый, полтавская глинистая, Род-айленд красный и борковская барвистая. Показано, что по AluI-полиморфизму в четвертом интроне ген гормона роста является полиморфным во всех изученных популяциях. В популяции кур породы плимутрок белый частота аллелей C и T составила 0,14 и 0,86; Родайленд красный – 0,3 и 0,7; полтавская глинистая – 0,04 и 0,96; борковская барвистая – 0,08 и 0,92 соответственно. Отмечена тенденция к увеличению показателей яичной продуктивности и массы яиц кур с генотипом C/C, а также мясных качеств (живая масса, масса тушки, масса грудных мышц) кур с генотипом T/T породы Род-айленд красный.

Ключові слова: куры, полиморфизм, аллель, рестрикция, ген гормона роста, популяция
кури, поліморфізм, алель, рестрикція, ген гормону росту, популяція

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 1, 76-77

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 1, 54–59,
doi: 10.3103/S0095452717010091

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література