ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Функціонування глії та нейродегенерація у Drosophila melanogaster

Могиляк І.І., Черник Я.І.

Оригінальна работа 
Взгляд на важность глиальной ткани претерпел большие изменения в процессе ее исследования и варьировал от функции «клеточного клея» к открытию важного значения для развития, трофики, образования навигационных сигналов для роста аксонов, электрической изоляции нейронов, образования границы между мозгом и гемолимфой, контроля экстрацеллюлярного гомеостаза и физиологического функционирования мезга. Для выяснения многих молекулярных аспектов развития нейродегенерации современная мировая наука все чаще обращается к такому модельному объекту генетики, как D. melanogaster, поскольку моделирование исследования этих механизмов на дрозофиле имеет ряд преимуществ. Нейродегенеративный мутант дрозофилы по гену swiss cheese (sws) характеризуется дегенерацией нейронов и клеток поверхностной глии оптической части, а его продукт является важным для поддержания функциональности и целостности мозга мух. В этой обзорной статье нами освещена роль глиальных клеток в развитии и функционировании мозга взрослых особей дрозофилы и охарактеризована экспрессия гена sws и его продукта в нейронах и глии.

Погляд на важливість гліальної тканини зазнав великих змін впродовж років її дослідження і змінювався від функції «клітинного клею» до відкриття важливого значення для розвитку, трофіки, утворення навігаційних сигналів для росту аксонів, електричної ізоляції нейронів, утворення межі між мозком і гемолімфою, контролю екстрацелюлярного гомеостазу та фізіологічного функціонування мозку. Для з’ясування багатьох молекулярних аспектів розвитку нейродегенерації сучасна світова наука все частіше звертається до такого модельного об’єкта генетики, як Drosophila melanogaster, оскільки моделювання цих механізмів на дрозофілі має низку переваг. Нейродегенеративні мутанти дрозофіли за геном swiss cheese (sws) характеризуються дегенерацією нейронів та клітин поверхневої глії оптичної частки, а білковий продукт гена є важливим для підтримання функціональності та цілісності мозку мух. У цій оглядовій статті нами висвітлюється роль гліальних клітин у розвитку та функціонуванні мозку дорослих особин дрозофіли, а також характеризується експресія гена sws та його продукту в нейронах і глії.

Ключові слова: дрозофіла, нейродегенерація, гліальні клітини, ген swiss

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, C. 66-78

Львівський національний університет імені Івана Франка

E-mail: yacher54 gmail.com

Могиляк І.І., Черник Я.І. Функціонування глії та нейродегенерація у Drosophila melanogaster, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 3, C. 66-78.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Mohylyak, Ya. I. Chernyk Functioning of glia and neurodegeneration in Drosophila melanogaster, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 3, pp. 202–213
DOI: 10.3103/S0095452717030094


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23