Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, 61-68
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 1, 40–47, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717010066

Генетичне профілювання українських сортів черешні (Prunus avium L.) з використанням ISSR-ПЛР маркерів

Іванович Я.І., Удовиченко К.М., Бублик М.О., Волков Р.А.

  • Інститут садівництва НААН України, Київ
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РЕЗЮМЕ. ISSR-ПЦР маркеры использованы для оценки генетического разнообразия и установления степени родства 21 сорта черешни украинской и 3 сортов западноевропейской селекции, которые широко культивируются в Украине. Оценены дискриминационные возможности 11 ISSR-ПЦР праймеров, с использованием которых получены 193 продукта амплификации. Лучшими праймерами, пригодными для рутинного использования, оказались UBC 835, 836, 841 и 881. Исследованные сорта являются генетически гетерогенными и могут быть разделены на две основные группы. К первой относятся близкородственные сорта, полученные путем гибридизации Дроганы желтой, Валерия Чкалова и нескольких других форм. Вторая группа охватывает менее схожие сорта, которые возникли от западноевропейских и неизвестных предков. Обсуждается происхождения нескольких украинских сортов.

ISSR-ПЛР маркери використано для оцінки генетичного різноманіття та встановлення ступеня спорідненості 21 сорту черешні української та трьох сортів західноєвропейської селекції, які широко культивуються в Україні. Оцінено дискримінаційні можливості 11 ISSR-ПЛР праймерів, з використанням яких отримали 193 продукти ампліфікації. Кращими праймерами, придатними для рутинного використання, виявились UBC 835, 836, 841 та 881. Досліджені сорти є генетично гетерогенними та можуть бути розділені на дві основні групи. До першої належать близькоспоріднені сорти, отримані шляхом гібридизації Дрогани жовтої, Валерія Чкалова та деяких інших форм. Друга група охоплює менш подібні сорти, які виникли від західно-європейських та невідомих предків. Обговорюється походження кількох українських сортів.

Ключові слова: украинские сорта черешни, ISSR-ПЦР, генетическое разнообразие, Prunus avium
українські сорти черешні, ISSRмаркери, генетичне різноманіття, Prunus avium

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 1, 61-68

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 1, 40–47,
doi: 10.3103/S0095452717010066

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література