Цитологія і генетика 2017, том 51, № 2, 59-73
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 2, 117–129, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717020050

Різноманітність українських сортів пшениці м’якої озимої за локусами запасних білків та молекулярними маркерами генів стійкості до хвороб

Козуб Н.О., І.О. Созінов, Карелов А.В., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

  • Інститут захисту рослин НААН України, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

Досліджено різноманітність українських сортів пшениці мякої озимої за локусами запасних білків Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1, Gli-A3, Gli-B5, Gli-A6 (362 сорти) та за маркерами генів помірної стійкості до низки біотрофних патогенів Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1, чутливості до токсинів А некротрофних грибів Pyrenophora triticirepentis та Stagonospora nodorum Tsn1, чутливості до токсину Б P. tritici-repentis Tsc2, помірної стійкості до фузаріозу колоса TDF_076_2D (181 сорт). Виявлено істотні відмінності за частотами алелів даних маркерних локусів між групами сортів, створених у різних ґрунтово-кліматичних зонах. Підтверджено збереження набору переважаючих алелів у груп сортів певної зони в різні періоди селекції. Водночас зазначено появу нових асоціацій алелів у групах сортів Степу (зокрема, Gli-A1g, Glu-B1al) і Центрального Лісостепу (1AL/1RS, Glu-Bd) в останні 20 років. Виявлено невипадкові асоціації між алелями генів стійкості до хвороб, а також алелями генів стійкості до хвороб та алелями локусів запасних білків.

РЕЗЮМЕ. Исследовано разнообразие украинских сортов мягкой пшеницы озимой по локусам запасных белков Gli-A1, Gli-B1, Gli-D1, Glu-A1, Glu-B1, Glu-D1, Gli-A3, Gli-B5, Gli-A6 (362 сорта) и по маркерам генов умеренной устойчивости к ряду биотрофных патогенов Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1, чувствительности к токсинам А некротрофных грибов Pyrenophora triticirepentis и Stagonospora nodorum Tsn1, чувствительности к токсину Б P. tritici-repentis Tsc2, умеренной устойчивости к фузариозу колоса TDF_076_2D (181 сорт). Выявлены существенные различия по частотам аллелей данных маркерных локусов между группами сортов, созданных в различных почвенно-климатических зонах. Подтверждено сохранение набора превосходящих аллелей у групп сортов определенной зоны в разные периоды селекции. В то же время отмечено появление новых ассоциаций аллелей в группах сортов Степи (в частности, Gli-A1g, Glu-B1al) и Центральной Лесостепи (1AL/1RS, Glu-Bd) в последние 20 лет. Выявлены неслучайные ассоциации между аллелями генов устойчивости к болезням, а также аллелями генов устойчивости к болезням и аллелями локусов запасных белков.

Ключові слова: Triticum aestivum, запасні білки, гени стійкості, алелі, асоціації генів, різноманітність

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 2, 59-73

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 2, 117–129,
doi: 10.3103/S0095452717020050

Повний текст та додаткові матеріали

Додаткові матеріали: 5120053s.pdf

Цитована література