Цитологія і генетика 2017, том 51, № 6, 50-57
Cytology and Genetics , том , № , , doi: https://www.doi.org/

Варіювання окремих біохімічних показників, цитокінового та адипокінового профілів крові, структурно-функціональних параметрів печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними генотипами за поліморфним локусом A313G гена gSTP1

Присяжнюк В.П., Россоха З.І., Горовенко Н.Г.

  • Буковинський державний медичний університет, Чернівці
  • Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України, Київ
  • Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

РЕЗЮМЕ. Исследовано варьирование отдельных биохимических показателей, параметров цитокинового и адипокинового профилей крови, структурно-функциональных параметров печени у больных неалкогольной жировой болезнью печени с различными генотипами по полиморфным локусам A313G гена GSTP1. У больных неалкогольной жировой болезнью пе-чени G-аллель гена GSTP1 (A313G) встречается достоверно чаще по сравнению с практически здоровыми людьми. У носителей G-аллеля гена GSTP1 (A313G) регистрировали более высокую активность аланинаминотрансферазы, уровень лептина и низкое содержание адипонектина в крови по сравнению с соответствующими показателями у пациентов с AA-генотипом указанного гена. У больных неалкогольной жировой болезнью печени гомозиготных носителей G-аллеля также наблюдалось более высокое содержание интерлейкина 10 в крови по сравнению с больными с AA- и AG-генотипами. У пациентов с G-аллелем гена GSTP1 отмечали больший размер правой доли печени по сравнению с гомозиготными носителями A-аллеля указанного гена.

Досліджено варіювання окремих біохімічних показни-ків, параметрів цитокінового та адипокінового профілів крові, структурно-функціональних параметрів печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними генотипами за поліморфним локусом A313G гена GSTP1 (rs 1695). Встановлено, що у хворих G-алель гена GSTP1 (A313G) трапляється достовірно частіше порівняно з практично здоровими особами. У носіїв G-алеля гена GSTP1 (A313G) реєстрували вищу активність аланінамінотрансферази і рівня лептину, а також нижчий вміст адипонектину у крові, ніж у пацієнтів із AA-генотипом зазначеного гена. У хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки гомозиготних носіїв G-алеля також спостерігався вищий вміст інтерлейкіну 10 у крові в порівнянні з хворими із AA- та AG-генотипами. У пацієнтів із G-алелем гена GSTP1 виявлено більший розмір правої частки печінки, ніж у гомозиготних носіїв A-алеля зазначеного гена.

Ключові слова: ген глутатион-S-трансферазы P1, неалкогольная жировая болезнь печени
лова: ген глутатіон-S-трансферази P1, неалкогольна жирова хвороба печінки

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 6, 50-57

Current Issue
Cytology and Genetics
, том , № , ,
doi:

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література