Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, 50-54
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 5, 361-364, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717050103

Асоціація поліморфізму гена FGFR2 (rs2981579) з ризиком розвитку прогенічного прикусу

Стороженко К.В., Шкарупа В.М.

  • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
  • Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінниця

РЕЗЮМЕ. Молекулярно-генетическое тестирование полиморфного rs2981579, C>T локуса гена FGFR2 как маркера предрасположенности развития прогенического прикуса проведено у 110 пациентов и 103 человек контрольной группы популяции Украины. Показано, что полиморфизм rs2981579 гена FGFR2 ассоциируется с предрасположенностью к развитию прогенического прикуса, OR = 1,67 (95 % CI = 1,14–2,45, р = 0,009). Носители генотипов TT+СТ по сравнению с носителями генотипа CC имели 3,21-кратное увеличение риска развития прогенического прикуса (95 % CI = 1,57–6,57, р = 0,001). Выявлено протекторное влияние гомозиготного носительства аллелей СС относительно развития такой патологии, OR = 0,31 (95 % CI = 0,15–0,64, р = 0,001). Впервые получены данные по полиморфизму гена FGFR2 rs2981579 (C> T) у пациентов с прогеническим прикусом.

Молекулярно-генетичне тестування поліморфного rs2981579, C>T локусу гена FGFR2 як маркера підвищеної схильності до розвитку прогенічного прикусу проведено у 110 пацієнтів та 103 осіб контрольної групи популяції України. Встановлено, що поліморфізм rs2981579 гена FGFR2 асоційований зі схильністю до розвитку прогенічного прикусу, OR = 1,67 (95 % CI =1,14–2,45, р = 0,009). Носії генотипів TT+СТ порівняно з носіями генотипу CC мали 3,21-кратне збільшення ризику розвитку прогенічного прикусу (95 % CI = 1,57–6,57, р = 0,001). Виявлено протекторний ефект гомозиготного носійства алелів СС щодо роз-витку цієї патології, OR = 0,31 (95 % CI = 0,15–0,64, р = 0,001). Вперше отримано дані щодо поліморфізму гена FGFR2 rs2981579 (C > T) у пацієнтів з прогенічним прикусом.

Ключові слова: прогенический прикус, полиморфизм генов, FGFR2
прогенічний прикус, поліморфізм генів, FGFR2

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 5, 50-54

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 5, 361-364,
doi: 10.3103/S0095452717050103

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література