ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Связь полиморфных вариантов генов MSTN, PRL и DRD2 с интенсивностью роста молодняка у кур пушкинской породы

Митрофанова О.В., Дементьева Н.В., Крутикова А.А., Юрченко О.П., Вахрамеев А.Б., Терлецкий В.П.

Оригінальна работа 
Проанализированы полиморфные варианты в генах миостатина, пролактина и рецептора D2 дофамина у кур пушкинской породы (n = 231). В гене миостатина изучали однонуклеотидный полиморфизм rs313744840 с помощью метода ПЦР-ПДРФ. Петухи с разными генотипами не отличались друг от друга по живой массе. Куры с генотипом АА оказались достоверно крупнее своих сверстниц с генотипами АG и GG в возрасте 49 дней (P < 0,01). В генах пролактина и рецептора D2 дофамина рассматривался полиморфизм, основанный на вставке-делеции небольшого участка гена (indel-полиморфизм). По гену пролактина различия наблюдались в семидневном возрасте. Петухи, гомозиготные по делеции DD, были достоверно крупнее гетерозиготных ID сверстников (P < 0,05). По гену рецептора D2 дофамина петухи II достоверно отличались от гетерозиготных ID сверстников в 49 и 110 дней по живой массе. У курочек гомозиготы II по мутации в гене рецептора D2 дофамина в 7 дней были крупнее сверстниц, а в 110 дней обладали наиболее низкой живой массой (P < 0,05).

РЕЗЮМЕ. У курей пушкінської породи проаналізовано поліморфні варіанти трьох генів. У гені міостатіну вивчали однонуклеотидний поліморфізм rs313744840 за допомогою методу ПЛР-ПДРФ. Зазначено, що кури з генотипом АА виявилися достовірно крупніше своїх однолітків з генотипами АG і GG у віці 49 днів (P < 0,01). В генах пролактину і рецептора D2 дофаміну досліджено indel-поліморфізм. По гену пролактину півні, гомозиготні за делецією DD, були достовірно крупніше гетерозиготних ID однолітків у 7 днів (P < 0,05). По гену рецептора D2 дофаміну півні II достовірно відрізнялися за живою масою від гетерозиготних ID однолітків у 49 і 110 днів. У курочок гомозиготи II за мутацією в гені рецептора D2 дофаміну в 7 днів були крупніше ровесниць, а в 110 днів мали найбільш низьку живу масу (P < 0,05).

Ключові слова: миостатин, пролактин, рецептор D2 дофамина, полиморфизм, куры, ПЦР-ПДРФ, indel-полиморфизм

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, C. 39-45

Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ), Санкт-Петербург

E-mail: mo1969 mail.ru

Митрофанова О.В., Дементьева Н.В., Крутикова А.А., Юрченко О.П., Вахрамеев А.Б., Терлецкий В.П. Связь полиморфных вариантов генов MSTN, PRL и DRD2 с интенсивностью роста молодняка у кур пушкинской породы, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 3, C. 39-45.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Mitrofanova, N. V. Dementeva, A. A. Krutikova, O. P. Yurchenko, A. B. Vakhrameev, V. P. Terletskiy Association of polymorphic variants in MSTN, PRL, and DRD2 genes with intensity of young animal growth in Pushkin breed chickens, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 3, pp. 179–184
DOI: 10.3103/S0095452717030082


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23