ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВЖМК із сої та квасолі

Кириченко А.М., Антіпов І.О., Гринчук К.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Изучены молекулярно-генетические особенности изолятов вируса желтой мозаики фасоли (ВЖМФ), распространенных в агроценозах Украины. Проведены амплификация, секвенирование и филогенетический анализ фрагментов гена капсидного белка изолятов ВЖМФ, выделенных из растений фасоли (Phaseolus vulgaris L.) и сои (Glycine max L.). Сравнительный анализ секвенированных фрагментов генов показал высокий уровень идентичности исследуемых изолятов и принадлежность их к одному штамму ВЖМФ. Показана высокая степень гомологии с изолятами из России, Австралии и Аргентины. Секвенированные последовательности фрагментов гена белка оболочки украинских изолятов ВЖМФ зарегистрированы в мировом генетическом банке данных под номерами доступа KT923790.1 для изолята из сои и KT923791.1 для изолята из фасоли.

Вивчено молекулярно-генетичні властивості ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), поширених в агроценозах України. Проведено ампліфікацію, секвенування і філогенетичний аналіз фрагментів гена капсидного білка ізолятів ВЖМК, виділених з рослин квасолі (Phaseolus vulgaris L.) та сої (Glycine max L.). Порівняльний аналіз секвенованих фрагментів генів показав високий рівень ідентичності досліджуваних ізолятів і приналежність їх до одного штаму ВЖМК. Показано високий ступінь гомології з ізолятами із Росії, Австралії та Аргентини. Секвеновані послідовності фрагментів гена білка оболонки українських ізолятів ВЖМК зареєстровано у світовому генетичному банку даних за номерами доступу KT923790.1 для ізоляту із сої та KT923791.1 для ізоляту із квасолі.

Ключові слова: потивирусы, изоляты и сиквенсы вируса желтой мозаики фасоли (ВЖМФ), полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
потівіруси, ізоляти і сиквенси вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР)

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 3, C. 32-38

  • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

E-mail: kirangel.07 meta.ua

Кириченко А.М., Антіпов І.О., Гринчук К.В. Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВЖМК із сої та квасолі, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 3, C. 32-38.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kyrychenko, I. O. Antipov, K. V. Hrynchuk Phylogenetic analysis of Ukrainian BYMV isolates from soybeans and beans, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 3, pp. 173–178
DOI: 10.3103/S0095452717030045


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23