Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, 25-33
Cytology and Genetics 2017, том 51, № 1, 18–25, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452717010108

Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht-генів

Моцний І.І., Гончарова А.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

  • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

РЕЗЮМЕ. Исследованы степень доминирования и коэффициент наследуемости в качестве показателей аллельного взаимодействия в локусах Rht8 и Rht-B1, которое характеризуется частичным, полным или сверхдоминированием большей высоты растений и низкой или средней наследуемостью. Аллели с более слабым прямым негативным эффектом или без него доминируют над аллелями, сильнее снижающими высоту растений. Обсуждается влияние погодных условий на изменение доминирования. Линия Кооператорка имеет дополнительный аллель (аллели), обусловливающий большую высоту растений, с частично рецессивным типом наследования. В генотипе линии Одесская 3 присутствует неидентифицированный полудоминантный ген (гены) короткостебельности. Наличие гетерозиса, вызванного гетерозиготностью по генам, которые не являются критическими в нашем исследовании, искажает оценку исследованных характеристик аллельных взаимоотношений.

Досліджено ступінь домінування і коефіцієнт успадковуваності як показників алельної взаємодії в локусах Rht8 та Rht-B1, що характеризується частковим, повним або наддомінуванням більшої висоти рослин та низькою або середньою успадковуваністю. Алелі зі слабшим прямим негативним ефектом або без нього домінують над алелями, що сильніше скорочують висоту рослин. Обговорюється вплив погодних умов на зміну домінування. Лінія Кооператорка має додатковий алель (алелі), який спричиняє більшу висоту рослин, з частково рецесивним типом успадкування. У генотипі лінії Одеська 3 присутній неідентифікований напівдомінантний ген (гени) короткостебловості. Наявність гетерозису, спричиненого гетерозиготністю за генами, які не є критичними у нашому дослідженні, спотворює оцінку досліджених характеристик алельних взаємовідносин.

Ключові слова: мягкая пшеница, гены короткостебельности, высота растения, степень доминирования, коэффициент наследуемости
м’яка пшениця, гени короткостебловості, висота рослини, ступінь домінування, коефіцієнт успадковуваності

Цитологія і генетика
2017, том 51, № 1, 25-33

Current Issue
Cytology and Genetics
2017, том 51, № 1, 18–25,
doi: 10.3103/S0095452717010108

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література