ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht-генів

Моцний І.І., Гончарова А.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследованы степень доминирования и коэффициент наследуемости в качестве показателей аллельного взаимодействия в локусах Rht8 и Rht-B1, которое характеризуется частичным, полным или сверхдоминированием большей высоты растений и низкой или средней наследуемостью. Аллели с более слабым прямым негативным эффектом или без него доминируют над аллелями, сильнее снижающими высоту растений. Обсуждается влияние погодных условий на изменение доминирования. Линия Кооператорка имеет дополнительный аллель (аллели), обусловливающий большую высоту растений, с частично рецессивным типом наследования. В генотипе линии Одесская 3 присутствует неидентифицированный полудоминантный ген (гены) короткостебельности. Наличие гетерозиса, вызванного гетерозиготностью по генам, которые не являются критическими в нашем исследовании, искажает оценку исследованных характеристик аллельных взаимоотношений.

Досліджено ступінь домінування і коефіцієнт успадковуваності як показників алельної взаємодії в локусах Rht8 та Rht-B1, що характеризується частковим, повним або наддомінуванням більшої висоти рослин та низькою або середньою успадковуваністю. Алелі зі слабшим прямим негативним ефектом або без нього домінують над алелями, що сильніше скорочують висоту рослин. Обговорюється вплив погодних умов на зміну домінування. Лінія Кооператорка має додатковий алель (алелі), який спричиняє більшу висоту рослин, з частково рецесивним типом успадкування. У генотипі лінії Одеська 3 присутній неідентифікований напівдомінантний ген (гени) короткостебловості. Наявність гетерозису, спричиненого гетерозиготністю за генами, які не є критичними у нашому дослідженні, спотворює оцінку досліджених характеристик алельних взаємовідносин.

Ключові слова: мягкая пшеница, гены короткостебельности, высота растения, степень доминирования, коэффициент наследуемости
м’яка пшениця, гени короткостебловості, висота рослини, ступінь домінування, коефіцієнт успадковуваності

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 1, C. 25-33

  • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

E-mail: motsnyyii gmail.com

Моцний І.І., Гончарова А.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В. Ступінь фенотипового домінування та успадковуваність за ознакою висота рослини у гібридів пшениці з різними алелями Rht-генів, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 1, C. 25-33.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Motsnyy, A. I. Goncharova, G. O. Chebotar, S. V. Chebotar Degree of phenotypic dominance and heritability of the plant height in wheat hybrids with different alleles of Rht genes, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 1, pp. 18–25
DOI: 10.3103/S0095452717010108


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23