ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитогенетична характеристика ліній пшениці з модифікованою житньо-пшеничною транслокацією 1RS.1BL

Моцний І.І., Благодарова О.М., Рибалка О.І.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Выявлена повышенная частота передачи (~90 %) модифицированной транслокации 1RS.1BL через пыльцу гетерозиготных гибридов по сравнению с телоцентриком 1BL, вследствие чего расщепления по локусам Gli-B1 и Glu-B1 сильно отклонялись от ожидаемых. Расстояние между локусом Glu-B1 и центромерой составляло 15,7–24,4 сМ. С частотой 0,05 % наблюдались продукты «misdivision» транслокации 1RSm.1BL. В линии Pavon MA1 и озимой линии с транслокацией 1RSm.1BLal выявлено достоверное снижение уровня конъюгации гомо-логичных хромосом, что вызывает анеуплоидию. Линии не содержали реципрокных транслокаций в отношении сорта Куяльник. У гибридов F1 (Куяльник × Pavon MA1) наблюдался «гибридный десинапсис» в отличие от аналогичных гибридов с озимой линией типа 1RSm.1BLal. При этом среди 693 исследованных МКП не было ни одного случая формирования 21ЗII, что свидетельствовало бы о наличии конъюгации между короткими плечами транслокации 1RSm.1BL и интактной хромосомы 1B.

Виявлено підвищену частоту передачі (~ 90 %) модифікованої транслокації 1RS.1BL через пилок гете-розиготних гібридів порівняно з телоцентриком 1BL, внаслідок чого розщеплення за локусами Gli-B1 та Glu-B1 сильно відхилялись від очікуваних. Відстань між локусом Glи-B1 та центромерою становила 15,7–24,4 сМ. З частотою 0,05 % спостерігались продукти «misdivision» транслокації 1RSm.1BL. У лінії Pavon MA1 та озимої лінії з транслокацією 1RSm.1BLal виявлено вірогідне зниження рівня кон’югації гомологічних хромосом, що спричиняє анеуплоїдію. Лінії не містили реципрокних транслокацій по відношенню до сорту Куяльник. У гібридів F1 (Куяльник × Pavon MA1) спостерігався «гібридний десинапсис» на відміну від аналогічних гібридів з озимою лінією типу 1RSm.1BLal. При цьому серед 693 досліджених материнських клітин пилку не виявлено жодного випадку формування 21ЗII, що свідчило б про наявність кон’югації між короткими плечима транслокації 1RSm.1BL та інтактної хромосоми 1B.

Ключові слова: Triticum aestivum L., translocation 1RSm.1BL, Glu-B1al allele, recombination, chromosome pairing

Цитологія і генетика 2017, том 51, № 5, C. 12-21

Селекційно­генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса

E-mail: motsnyyii gmail.com

Моцний І.І., Благодарова О.М., Рибалка О.І. Цитогенетична характеристика ліній пшениці з модифікованою житньо-пшеничною транслокацією 1RS.1BL, Цитологія і генетика., 2017, том 51, № 5, C. 12-21.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
I. I. Motsny, E. M. Blagodarova, A. I. Rybalka Cytogenetic characteristics of wheat lines with modified 1RS.1BL rye-wheat translocation, Cytol Genet., 2017, vol. 51, no. 5, pp. 331–338
DOI:


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 03.10.23