Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, 46-56
Cytology and Genetics 2016, том 50, № 3, 187–195, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452716030099

Reduction of radiation­induced nitrative stress in leucocytes and kidney cells of rats upon administration of polyphenolic complex concentrates from red wine

Sabadashka M., Sybirna N.

Department of Biochemistry, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

Сабадашка М., Сибирная Н. Ослабление процессов радиоиндуцированного нитративного стресса в лейкоцитах и клетках почки крыс при введении концентрата полифенольного комплекса из красного виноградного вина

РЕЗЮМЕ. Установлено, что действие ионизирующего излучения в дозе 30 cГр приводит к активации NO-синтазного пути синтеза оксида азота, накоплению его стабильных метаболитов и 3-нитротирозин-модифицированных протеинов в лейкоцитах периферической крови и корковом слое почки крыс. Введение облученным животным концентрата природного полифенольного комплекса из красного виноградного вина способствовало сохранению активности NO-синтазы на уровне контрольных значений. При введении исследуемого концентрата содержание протеинов, модифицированных нитрованием по остаткам тирозина, снижалось в ранний пострадиационный период как в лейкоцитах, так и клетках коркового слоя почки. Нами экспериментально подтверждена способность концентрата полифенольного комплекса из виноградного вина корректировать негативные изменения системы L-аргинин/NO и подавлять развитие нитративного стресса, индуцированного малыми дозами ионизирующего излучения.

РЕЗЮМЕ. Встановлено, що дія іонізуючого випромінювання у дозі 30 cГр призводить до активації NO-синтазного шляху синтезу оксиду нітрогена та накопичення його стабільних метаболітів і 3-нітротирозин-модифікованих протеїнів у лейкоцитах периферичної крові та корковому шарі нирки щурів. Введення опроміненим тваринам концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина сприяло збереженню активності NO-синтази на рівні контрольних значень. Виявлено, що вміст протеїнів, модифікованих нітруванням за залишками тирозину, знижувався у ранній пострадіаційний період як у лейкоцитах, так і у клітинах коркового шару нирки за впливу досліджуваного концентрату. Отже, експериментально підтверджено здатність концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина коригувати негативні зміни системи L-аргінін/NO і, таким чином, пригнічувати розвиток нітративного стресу, індукованого малими дозами іонізуючого випромінювання.

Ключові слова: 3’-nitrotyrosine modified proteins, NO stable metabolites, NO-synthase, polyphenols, X-rays

Цитологія і генетика
2016, том 50, № 3, 46-56

Current Issue
Cytology and Genetics
2016, том 50, № 3, 187–195,
doi: 10.3103/S0095452716030099

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література