ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів

Козуб Н.О., Созінов І.О., Нінієва А.К., Твердохліб О.В., Блюм Я.Б., Богуславський Р.Л.

Оригінальна работа 
Досліджено генетичний контроль темного забарвлення колоскових лусок у зразків Triticum spelta L. var. caeruleum з використанням гліадинів як генетичних маркерів. Матеріалом дослідження слугували рослини F2 і BC1 від схрещування зразків спельти з білоколосими сортами пшениці мякої. Розщеплення за кольором колоса відповідало моногенному контролю ознаки. За допомогою електрофоретичного аналізу гліадинів зерен з гібридних рослин виявлено, що у зразків спельти різновиду caeruleum алель Gli-A1j* зчеплений з алелем темного (чорного) кольору лусок за локусом Rg-A1.

РЕЗЮМЕ. Исследован генетический контроль темной окраски колосковых чешуй у образцов Triticum spelta L. var. caeruleum с использованием глиадинов как генетических маркеров. Материалом исследования служили растения F2 и BC1 от скрещивания образцов спельты с белоколосыми сортами мягкой пшеницы. Расщепление по цвету колоса соответство-вало моногенному контролю признака. С помощью электрофоретического анализа глиадинов зерен с гибридных растений выявлено, что у образцов спельты разновидности caeruleum аллель Gli-A1j* сцеплен с аллелем темного (черного) цвета колосковых чешуй по локусу Rg-A1.

Ключові слова: Triticum spelta, колір колоскових лусок, гліадини, алелі, генетичні маркери

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 3, C. 24-29

  • Інститут захисту рослин НААН, Київ
  • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ
  • Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Харків

E-mail: sia1 i.com.ua

Козуб Н.О., Созінов І.О., Нінієва А.К., Твердохліб О.В., Блюм Я.Б., Богуславський Р.Л. Генетичне маркування забарвлення колоскових лусок у Triticum spelta L. var. caeruleum за допомогою гліадинів, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 3, C. 24-29.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Kozub, I. A. Sozinov, A. K. Niniyeva, Ye. V. Tverdokhleb, Ya. B. Blume, R. L. Boguslavskii Genetic marking of glume color in Triticum spelta L. var. caeruleum using gliadins, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 3, pp. 168–172
DOI: 10.3103/S0095452716030075


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 08.12.23