ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Калоза: локалізація, функції та синтез в рослинних клітинах

Недуха О.М.

Огляд 
Калоза відіграє ключову роль у формуванні фрагмопласту при цитокенезі, пор у флоемі, в проходженні мікроспорогенезу, функціонуванні замикаючих клітин продихів, у захисті рослинних клітин при біотичних та абіотичних стресах, тому особлива увага приділена функціям калози та її синтезу. Калозосинтетаза активується глюкозидами, поліамінами, іонами кальцію, магнію, марганцю та абсцизовою кислотою. Поліморфізм генів калозосинтетази ((AtCalS1–AtCalS12), очевидно, зв’язаний із ростом клітин, диференціюванням тканин, а також відповіддю клітини на стрес.

РЕЗЮМЕ. Проанализированы литературные данные о ключевой роли каллозы в образовании фрагмопласта, пор во флоэме, прохождении микроспорогенеза и опыления, функционировании замыкающих клеток устьиц, в защите растительных клеток при биотических и абиотических стрессах. Особое внимание уделяется функциям каллозы и ее синтезу. Каллозoсинтетаза активируется глюкозидами, полиаминами, ионами кальция, магния и марганца, а также абсцизовой кислотой. Полиморфизм генов (AtCalS1–AtCalS12) каллозосинтетазы, вероятно, связан с ростом клеток, дифференцировкой тканей и клеток, а также ответом клетки на стресс.

Ключові слова: калоза, плазмодесми, пори, клітинна оболонка, стрес, апопластний водний транспорт, калозосинтетаза, гени;
каллоза, плазмодесмы, поры, клеточная оболочка, стресс, апопластный водный транспорт, каллозосинтетаза, гены

Цитологія і генетика 2015, том 49, № 1, C. 61-70

E­mail: cellbiol@ukr.net

E-mail: cellbiol ukr.net

Недуха О.М. Калоза: локалізація, функції та синтез в рослинних клітинах, Цитологія і генетика., 2015, том 49, № 1, C. 61-70.
Copyright© ICBGE 2002-2021 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 28.11.21