ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной ДНК и взаимодействия между ними

Литвинов С.В.

Огляд 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)   [Free Internet Supplement]  

Двойные разрывы ДНК, возникающие в результате метаболических клеточных процессов и под воздействием внешних факторов, представляют серьезную опасность для стабильности генома, но в клетках име-ются молекулярные механизмы для эффективной репарации повреждений такого типа. В обзоре рассматриваются два главных биохимических пути репарации двухцепочечных разрывов ДНК в эукариотических клетках – с участием негомологичного соединения концов цепей ДНК и гомологической рекомбинации между сестринскими хроматидами или хроматидами гомологичных хромосом. Многочисленные данные, полученные в последнее время на клетках различных эукариот, позволяют предположить сложное взаимодействие основных репарационных путей, что в норме облегчает эффективную репарацию и поддержание структурно-функциональной целостности генома, но в условиях воздействия генотоксических факторов может индуци-ровать повышенную геномную нестабильность.

РЕЗЮМЕ. Подвійні розриви ДНК, що виникають в результаті метаболічних клітинних процесів та під дією зовнішніх факторів, є серйозною загрозою стабільності геному, але в клітинах існують молекулярні механізми для ефективної репарації даного типу пош-коджень. В огляді розглядаються два головних біохімічних шляхи репарації дволанцюгових розривів ДНК в еукаріотичних клітинах – за участі негомологічного з’єднання кінців ланцюгів ДНК і гомологічної рекомбінації між сестринськими хроматидами або хроматидами гомологічних хромосом. Численні дані, отримані в останній час для клітин різних еукаріотів, дозволяють припустити складну взаємодію основних репараційних шляхів, що в нормі полегшує ефективну репарацію та підтримання структурно-функціональної цілісності геному, але в умовах впливу генотоксичних факторів може індукувати підвищену геномну нестабільність.

Ключові слова: двойные разрывы ДНК, репарация, нестабильность генома, взаимодействие путей репарации ДНК, негомологичное соединение концов ДНК, го-мологическая рекомбинация, альтернативный путь репарации двойных разрывов ДНК
подвійні розриви ДНК, репарація, нестабільність геному, взаємодія шляхів репарації ДНК, негомологічне поєднання кінців ДНК, гомологічна рекомбінація, альтернативний шлях репарації подвійних розривів ДНК

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 3, C. 64-77

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, Киев

E-mail: s_litvinov mail.ru

Литвинов С.В. Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной ДНК и взаимодействия между ними, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 3, C. 64-77.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. V. Litvinov Main repair pathways of double-strand breaks in the genomic DNA and interactions between them, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 3, pp. 189–202
DOI: 10.3103/S0095452714030062


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23