ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Молекулярно-генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу

Бавол А.В., Зінченко М.О., Дубровна О.В.

Оригінальна работа 


[Free Full Text (pdf)]Article Free Full Text (pdf)  

За використання IRAP-методу проаналізовано рівень поліморфізму ділянок ДНК, фланкованих інвертованими LTR повторами ретротранспозону Cassandra, у клітинних ліній пшениці, резистентних до метаболітів збудника офіобольозу, в процесі добору на стійкість до осмотичного стресу та індукованих з них рослин-регенерантів. Виявлено відмінності у полінуклеотидних послідовностях ДНК за прямої та ступінчастої клітинної селекції. Оцінка рівня генетичної дивергенції показала, що калюси, отримані за прямої селекції, а також калюси на пізніх етапах ступінчастого добору є найбільш генетично віддаленими від вихідних форм (DNL = 0,4855), тобто за сублетальної дії селективного чинника спостерігаються найзначніші зміни в геномі досліджуваних об’єктів. На відміну від вихідних форм в спектрах продуктів ампліфікації ДНК калюсів та регенерантів виявлено новий амплікон довжиною близько 638 п.н., що може свідчити про активацію ретротранспозону Сassandra.

РЕЗЮМЕ. При использовании IRAP-метода проанализирован уровень полиморфизма участков ДНК, фланкиро-ванных инвертированными LTR повторами ретротранспозона Cassandra, у клеточных линий пшеницы, устойчивых к метаболитам возбудителя офиоболлеза, в процессе отбора на устойчивость к осмо-тическому стрессу и индуцированных из них растений-регенерантов. Выявлены различия в полинуклеотидных последовательностях ДНК при прямой и ступенчатой клеточной селекции. Оценка уровня генетической дивергенции показала, что каллусы, полученные при прямой селекции, а также каллусы на поздних этапах ступенчатого отбора наиболее генетически удалены от исходных форм (DNL = 0,4855), т.е. при действии сублетальной дозы селективного фактора наблюдаются наиболее значительные изменения в геноме исследуемых объектов. В отличие от исходных форм в спектрах продук-тов амплификации ДНК каллусов и регенерантов отмечено появление ампликона длиной около 638 п.н., что может свидетельствовать об активации ретро-транспозона Сassandra.

Ключові слова: RAP-аналіз, ретротранспозони, клітинна селекція, офіобольоз

Цитологія і генетика 2014, том 48, № 1, C. 60-66

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

E-mail: bavol1 rambler.ru

Бавол А.В., Зінченко М.О., Дубровна О.В. Молекулярно-генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу, Цитологія і генетика., 2014, том 48, № 1, C. 60-66.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. V. Bavol, M. O. Zinchemko, O. V. Dubrovna Molecular polymorphism of wheat cell lines resistant to metabolites produced by Gaeumannomyces graminis var. tritici under the effect of osmotic stress, Cytol Genet., 2014, vol. 48, no. 1, pp. 49-54
DOI: 10.3103/S0095452714010022


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 06.12.23