Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, 60-70
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 3, 179-187, doi: https://www.doi.org/10.3103/S009545271303002X

Оцінка цито- та генотоксичної дії наноферомагнетика та постійного магнітного поля в системі in vivo

Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В., Тодор І.М., Налєскіна Л.А.

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ

Проведено порівняльне дослідження цито- та генотоксичних ефектів дії різних концентрацій наночастинок феромагнетика (ФМ), постійного магнітного поля (ПМП) та їхнього поєднаного впливу через певні часові інтервали на клітини асцитної карциноми Ерліха, клітини еритроїдного ряду кісткового мозку і лімфоцити периферичної крові. Мікроядерний тест та метод «ДНК-комет» використано як маркери генотоксичного впливу. Встановлено, що межею незначно вираженої зміни цитоархітектоніки клітин асцитної карциноми Ерліха під впливом ФМ у концентрації 3 мг/кг. Із зростанням концентрації ФМ у пухлинних клітинах з'являються виражені ознаки блеббінгу цитоплазматичної мембрани, збільшується кількість мікроядер та «% ДНК у хвості комет» у клітинах асцитної карциноми Ерліха, клітинах кісткового мозку та лімфоцитах периферичної крові. Показано, що магнітне поле як самостійний чинник не спричиняє цито- та генотоксичні ефекти на досліджені клітини. При поєднаній дії ПМП з ФМ спостерігається феномен індукції наночастинками ФМ дії ПМП, що проявляється у зростанні сумарного впливу цих чинників на клітини. Мікроядерний тест та метод «ДНК-комет» можуть бути використані для визначення стабільності геному як пухлинних клітин, так і соматичних немалігнізованих при тестуванні генотоксичного впливу наноматеріалів при створенні векторних наносистем. Зазначено, що більшу чутливість щодо оцінки генотоксичної дії досліджених чинників має метод «ДНК-комет».

РЕЗЮМЕ. Исследованы цито- и генотоксические эффекты действия наночастиц ферромагнетика (ФМ), постоянного магнитного поля (ПМП) и соединения этих агентов на клетки асцитной карциномы Эрлиха, клетки эритроидного ряда костного мозга и лимфоциты периферической крови с помощью микроядерного теста и метода «ДНК-комет». Показано, что проявления указанных эффектов связаны как с концентрацией ФМ, так и продолжительностью действия тестированных факторов. Вместе с тем установлено, что действие ПМП как самостоятель-ного агента не вызывает в исследованных клетках изменений цитоархитектоники и количества микроядер, которые ассоциируются с повреждением ДНК. При совместном применении ФМ и ПМП наблюдается феномен индукции наночастицами ФМ действия ПМП. Полученные результаты дают основание рекомендовать микроядерный тест и метод «ДНК-комет» в качестве маркеров стабильности генома при тестировании генотоксического влияния наноматериалов при создании векторных наносистем.

Ключові слова: цито- и генотоксические эффекты, наночастицы ферромагнетика, постоянное магнитное поле, клетки асцитной карциномы Эрлиха, клетки эритроидного ряда костного мозга, лимфоциты периферической крови
цито- та генотоксичні ефекти, наночастинки феромагнетику, постійне магнітне поле, клітини асцитної карциноми Ерліха, клітини еритроїдного ряду кісткового мозку, лімфоцити периферичної крові

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 3, 60-70

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 3, 179-187,
doi: 10.3103/S009545271303002X

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література