ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Оцінка цито- та генотоксичної дії наноферомагнетика та постійного магнітного поля в системі in vivo

Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В., Тодор І.М., Налєскіна Л.А.

Оригінальна работа 
Проведено порівняльне дослідження цито- та генотоксичних ефектів дії різних концентрацій наночастинок феромагнетика (ФМ), постійного магнітного поля (ПМП) та їхнього поєднаного впливу через певні часові інтервали на клітини асцитної карциноми Ерліха, клітини еритроїдного ряду кісткового мозку і лімфоцити периферичної крові. Мікроядерний тест та метод «ДНК-комет» використано як маркери генотоксичного впливу. Встановлено, що межею незначно вираженої зміни цитоархітектоніки клітин асцитної карциноми Ерліха під впливом ФМ у концентрації 3 мг/кг. Із зростанням концентрації ФМ у пухлинних клітинах з'являються виражені ознаки блеббінгу цитоплазматичної мембрани, збільшується кількість мікроядер та «% ДНК у хвості комет» у клітинах асцитної карциноми Ерліха, клітинах кісткового мозку та лімфоцитах периферичної крові. Показано, що магнітне поле як самостійний чинник не спричиняє цито- та генотоксичні ефекти на досліджені клітини. При поєднаній дії ПМП з ФМ спостерігається феномен індукції наночастинками ФМ дії ПМП, що проявляється у зростанні сумарного впливу цих чинників на клітини. Мікроядерний тест та метод «ДНК-комет» можуть бути використані для визначення стабільності геному як пухлинних клітин, так і соматичних немалігнізованих при тестуванні генотоксичного впливу наноматеріалів при створенні векторних наносистем. Зазначено, що більшу чутливість щодо оцінки генотоксичної дії досліджених чинників має метод «ДНК-комет».

РЕЗЮМЕ. Исследованы цито- и генотоксические эффекты действия наночастиц ферромагнетика (ФМ), постоянного магнитного поля (ПМП) и соединения этих агентов на клетки асцитной карциномы Эрлиха, клетки эритроидного ряда костного мозга и лимфоциты периферической крови с помощью микроядерного теста и метода «ДНК-комет». Показано, что проявления указанных эффектов связаны как с концентрацией ФМ, так и продолжительностью действия тестированных факторов. Вместе с тем установлено, что действие ПМП как самостоятель-ного агента не вызывает в исследованных клетках изменений цитоархитектоники и количества микроядер, которые ассоциируются с повреждением ДНК. При совместном применении ФМ и ПМП наблюдается феномен индукции наночастицами ФМ действия ПМП. Полученные результаты дают основание рекомендовать микроядерный тест и метод «ДНК-комет» в качестве маркеров стабильности генома при тестировании генотоксического влияния наноматериалов при создании векторных наносистем.

Ключові слова: цито- и генотоксические эффекты, наночастицы ферромагнетика, постоянное магнитное поле, клетки асцитной карциномы Эрлиха, клетки эритроидного ряда костного мозга, лимфоциты периферической крови
цито- та генотоксичні ефекти, наночастинки феромагнетику, постійне магнітне поле, клітини асцитної карциноми Ерліха, клітини еритроїдного ряду кісткового мозку, лімфоцити периферичної крові

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, C. 60-70

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Київ

E-mail: chekhun onconet.kiev.ua

Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Лук'янова Н.Ю., Демаш Д.В., Тодор І.М., Налєскіна Л.А. Оцінка цито- та генотоксичної дії наноферомагнетика та постійного магнітного поля в системі in vivo , Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 3, C. 60-70.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. F. Chekhun, Yu. V. Lozovskaya, N. Yu. Lukyanova, D. V. Demash, I. N. Todor, L. A. Naleskina Assessment of the cyto- and genotoxic effects of a nanoferromagnetic and a static magnetic field in vivo, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 3, pp. 179-187
DOI: 10.3103/S009545271303002X


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23