ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Цитогенетические нарушения в мононуклеарных клетках периферической крови больных острым иксодовым клещевым боррелиозом

Ильинских Е.Н., Ильинских И.Н., Семенов А.Г.

Оригінальна работа 
Известно, что среди биологических мутагенных факторов цитогенетические нарушения способны вызвать не только вирусы, но и некоторые бактерии. Цель настоящей работы заключалась в характеристике цитогенетического статуса больных острым иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). В результате проведенных исследований установлено, что в культурах мононуклеарных клеток больных ИКБ, по сравнению с контролем, происходит значительный рост числа лимфоцитов с цитогенетическими нарушениями анеугенного типа в виде появления клеток с полиплоидией, гипоплоидией и эндоредупликацией, а также кластогенного типа в виде хроматидных и, в меньшей степени, хромосомных разрывов при одновременном подавлении пролиферативного ответа на митоген и увеличении элиминации генетически поврежденных клеток путем апоптоза.

РЕЗЮМЕ. Відомо, що серед біологічних мутагенних факторів цитогенетичні порушення здатні викликати не тільки віруси, а й деякі бактерії. Мета цієї роботи полягала в характеристиці цитогенетичного статусу хворих гострим іксодовим кліщовим бореліозом (ІКБ). В результаті проведених досліджень встановлено, що в культурах мононуклеарних клітин хворих ІКБ, у порівнянні з контролем, відбувається значне зростання числа лімфоцитів з цитогенетичними порушеннями анеугенного типу у вигляді появи клітин з поліплоїдією, гіпоплоїдією і ендоредуплікацією, а також кластогенного типу у вигляді хроматидних і, меншою мірою, хромосомних розривів при одночасному пригніченні проліферативної відповіді на мітоген та збільшенні елімінації генетично ушкоджених клітин шляхом апоптозу.

Ключові слова: апоптоз, анеуплоидия, иксодовый клещевой боррелиоз, клеточный цикл, полиплоидия, проточная цитометрия, хромосомные аберрации
апоптоз, анеуплоїдія, іксодовий кліщовий бореліоз, клітинний цикл, поліплоїдії, проточна цитометрия, хромосомні аберації

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 1, C. 56-67

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

E-mail: infconf2009 yahoo.com

Ильинских Е.Н., Ильинских И.Н., Семенов А.Г. Цитогенетические нарушения в мононуклеарных клетках периферической крови больных острым иксодовым клещевым боррелиозом, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 1, C. 56-67.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. N. Il’inskikh, I. N. Il’inskikh, G. A. Semenov Cytogenetic aberrations in peripheral blood mononuclear cells in acute Lyme borreliosis patients, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 1, pp. 44-52
DOI: 10.3103/S0095452713010027


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 10.12.23