ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


IL1Β, IL6 and IL8 gene polymorphisms involvement in recurrent corneal erosion in patients with hereditary stromal corneal dystrophies

Kucherenko A.M., Pampukha V.M., Drozhyna G.I., Livshits L.A.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Мутации в гене TGFBI обусловливают группу стромальных дистрофий роговицы аутосомно-доминантного типа наследования .Самым распространенным осложнением стромальных дистрофий являются рецидивирующие эрозии, отличающиеся степенью сопутствующего воспаления. IL-1β, IL-6 и IL-8 – основные цитокины, вовлеченные в заживление эрозий роговицы. Целью настоящей работы было изучить ассоциацию между полиморфизмами – 511C/T гена IL1B, –174G/C гена IL6 и –781C/T гена IL8 и риском развития рецидивирующих эрозий у пациентов с наследственными стромальными дистрофиями роговицы. Наблюдалась тенденция к повышению частоты геноти-па –511ТT гена IL1B в группе пациентов с эрозиями (3,7 %) по сравнению с контролем (6,7 %). Частота носителей аллеля –174C гена IL6 в контрольной группе (65,9 %) была достоверно (P < 0,05) ниже по сравнению с группой пациентов с эрозиями (80,5 %). Частота генотипа –781ТT гена IL8 была достоверно (P < 0,05) ниже в группе пациентов с эрозиями (10,7 %) по сравнению с группой пациентов без эрозий (30,8 %) и контролем (25 %). Аллель –174C гена IL6 может рассматриваться как генетический маркер риска развития эрозий роговицы у пациентов с наследственными стромальными дистрофиями роговицы, в то же время генотип –781ТT гена IL8, наоборот, ассоциирован с негативным прогнозом развития эрозий у таких пациентов.

ЗАЛУЧЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ IL1Β, IL6 ТА IL8 ДО РОЗВИТКУ РЕЦИДИВУЮЧИХ ЕРОЗІЙ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ СПАДКОВИМИ ДИСТРОФІЯМИ СТРОМИ РОГІВКИ

РЕЗЮМЕ, Мутації в гені TGFBI зумовлюють групу стромальних дистрофій рогівки з аутосомно-домінантним типом успадкування. Найпоширенішим ускладненням стромальних дистрофій є рецидивуючі ерозії, які відрізняються за ступенем супутнього запалення. IL-1β, IL-6 та IL-8 – основні цитокіни, залучені до загоєння ерозій рогівки. Метою цієї роботи було дослідити асоціацію між поліморфізмами –511C/T гена IL1B, –174G/C гена IL6 і –781C/T гена IL8 та ризиком розвитку рецидивуючих ерозій у пацієнтів зі спадковими стромальними дистрофіями рогівки. Спостерігалася тенденція до підвищення частоти генотипу –511ТT гена IL1B в групі пацієнтів з ерозіями (3,7 %) порівняно із контролем (6,7 %). Частота носіїв алеля –174C гена IL6 в контрольній групі (65,9 %) була достовірно (P < 0,05) нижче порівняно з групою пацієнтів з ерозіями (80,5 %). Частота генотипу –781ТT гена IL8 була достовірно (P < 0,05) нижчою в групі пацієнтів з ерозіями (10,7 %) порівняно із групою пацієнтів без ерозій (30,8 %) та контролем (25 %). Алель –174C гена IL6 може розглядатися як генетичний маркер ризику розвитку ерозій рогівки у пацієнтів зі спадковими стромальними дистрофіями рогівки, в той час як генотип –781ТT гена IL8, навпаки, асоційований з негативним прогнозом розвитку ерозій у таких пацієнтів.

Ключові слова: интерлейкин, эрозия роговицы, воспаление, полиморфизм ДНК, наследственные стромальные дистрофии роговицы
інтерлейкін, ерозія рогівки, запалення, поліморфізм ДНК, спадкові стромальні дистрофії рогівки

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 3, C. 42-45

  • Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Educational and Scientific Centre »Institute of Biology«
  • SI »The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, AMS of Ukraine«, Odesa

E-mail: kucherenko.a.m gmail.com

Kucherenko A.M., Pampukha V.M., Drozhyna G.I., Livshits L.A. IL1Β, IL6 and IL8 gene polymorphisms involvement in recurrent corneal erosion in patients with hereditary stromal corneal dystrophies, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 3, C. 42-45.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. M. Kucherenko, V. M. Pampukha, G. I. Drozhzhyna, L. A. Livshits IL1β, IL6 and IL8 gene polymorphisms involvement in recurrent corneal erosion in patients with hereditary stromal corneal dystrophies, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 3, pp. 164-166
DOI: 10.3103/S0095452713030055


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23