ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Биодизель из микроводорослей: пути повышения эффектиности накопления липидов методами генетической инженерии

Корховой В.И., Блюм Я.Б.

 
Микроскопические водоросли рассматриваются как один из наиболее перспективных продуцентов липидов для производства биодизеля. В обзоре представлены результаты исследований по увеличению экспрессии генов, непосредственно включенных в биосинтез жирных кислот. Повышение эффективности механизмов поглощения солнечной энергии и фиксации диоксида углерода влияет на продуктивность микроводорослей. Блокирование экспрессии генов, ответственных за синтез крахмала, изменяет баланс в сторону уве-личения количества липидов в клетке. Изменение длины углеродной цепи жирных кислот в сторону ее укорочения важно в технологии производства биодизеля. Управление путями катаболизма липидов – еще одно из направлений повышения их количества. И, наконец, использование методов анализа транскриптома позволяет глубже изучить процессы интенсивного накопления липидов в стрессовых условиях с целью управления этими процессами.

РЕЗЮМЕ. Мікроскопічні водорості розглядаються як один з найбільш перспективних продуцентів ліпідів для виробництва біодизеля. В огляді представлено результати досліджень по збільшенню експресії генів, які безпосередньо беруть участь у синтезі жирних кислот. Підвищення ефективності механізмів поглинання сонячної енергії та фіксації диоксиду вуглецю впливає на продуктивність мікроводоростей. Бл-кування експресії генів, відповідальних за синтез крохмалю, змінює баланс в бік збільшення ліпідів у клітині. Зменшення довжини вуглецевого ланцюга важливе в технології виробництва біодизеля. Керування шляхами катаболізму ліпідів – ще один з напрямів збільшення їх кількості. І, насамкінець, використання методів аналізу транскриптома дозволяє глибше вивчити процеси інтенсивного нако-пичення ліпідів в умовах стресу з метою керування цими процесами.

Ключові слова: микроводоросли, липиды, биодизель, биотопливо, генетическая инженерия.

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, C. 30-42

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, Киев

E-mail: korkhovy_v ukr.net

Корховой В.И., Блюм Я.Б. Биодизель из микроводорослей: пути повышения эффектиности накопления липидов методами генетической инженерии, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 6, C. 30-42.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. I. Korkhovoy, Ya. B. Blume Biodiesel from microalgae: Ways for increasing the effectiveness of lipid accumulation by genetic engineering methods, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 6, pp. 349-358
DOI: 10.3103/S0095452713060030


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23