ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Липиды микроорганизмов как источник биотоплива

Ткаченко А.Ф., Тигунова Е.А., Шульга С.М.

 
Представлены основные исследования и экспериментальные данные, направленные на поиск активных продуцентов липидов среди разных видов микроорганизмов, возможные пути оптимизации процесса липидообразования у наиболее перспективных штаммов. Показано, что поддерживая необходимые условия культивирования, можно управлять энзиматическим процессом образования липидов. Рассмотрено влияние на рост, развитие и биохимическую активность микроорганизмов состава среды, температуры, аэрации и окислительно-восстановительных условий. Изменение этих факторов влияло на биосинтетическую деятельность микроорганизмов, липогенную активность и на состав синтезируемых липидов. Способность дрожжей к липидообразованию, а также относительно быстрая возможность замены состава липидов и их количества с помощью направленного культивирования дает возможность сделать вывод, что полученные микробиологическим синтезом липиды могут быть источником биотоплива для производства в промышленных масштабах.

РЕЗЮМЕ. Представлено основні напрямки досліджень і експериментальні дані, направлені на пошук активних продуцентів ліпідів серед різних видів дріжджів, та шляхи оптимізації процесу ліпідоутворення у най-більш перспективних штамів. Показано, що підтримуючи необхідні умови культивування, можна керувати ходом ензиматичних процесів. Розглянуто вплив на ріст, розвиток та біохімічну активність мікроорганізмів складу середовища, температури, аерації та окислювально-відновних умов. Зміна цих факторів впливала на біосинтетичну діяльність мікроорганізмів, ліпогенну активність дріжджів та склад ліпідів, що синтезуються ними. Властивість дріжджів до ліпідоутворення та відносно швидка можливість змінення кількості та складу ліпідів за допомогою направленого культивування дає змогу зробити висновок про те, що отримані мікробіоло-гічним синтезом ліпіди можуть слугувати джерелом сировини для одержання біопалива в промислових масштабах.

Ключові слова: дрожжи, Rhodotorula gracilis, Pichia anomala, микробные липиды, биотопливо.

Цитологія і генетика 2013, том 47, № 6, C. 22-29

ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАН Украины, Киев

E-mail: Shulga5 i.ua

Ткаченко А.Ф., Тигунова Е.А., Шульга С.М. Липиды микроорганизмов как источник биотоплива, Цитологія і генетика., 2013, том 47, № 6, C. 22-29.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. F. Tkachenko, O. A. Tigunova, S. M. Shulga Microbial lipids as a source of biofuel, Cytol Genet., 2013, vol. 47, no. 6, pp. 343-348
DOI: 10.3103/S0095452713060054


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.12.23